Společnost SAFETY PARTNERS s.r.o. zajišťuje služby v následujících oblastech


Prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – „bezpečnost práce“ (BOZP)

Požární ochrana (PO)

Koordinace BOZP na staveništi (Koordinace BOZP)


Služby jsou poskytovány výhradně prostřednictvím kompetentních – odborně způsobilých – osob, které mají mnohaletou praxi v příslušném oboru a splňují veškeré legislativní požadavky pro výkon této činnosti:

Činnost v oblasti BOZP vykonává výhradně osoba odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO BOZP) podle §10 zákona č. 309/2006 Sb.

Činnost v oblasti PO vykonává výhradně osoba odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany (OZO PO) podle §11 zákona č. 133/1985 Sb.

Činnost koordinace BOZP na staveništi vykonává výhradně koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb.


Společnost Safety Partners s.r.o. poskytuje své služby klientům z nejrůznějších oborů.


V oblasti BOZP a PO se jedná například o služby pro:

 • hotely a restaurace
 • stavební společnosti
 • logistická centra a sklady
 • zdravotnická zařízení – zejména praktické lékaře, stomatology a lékárny
 • školy a školky
 • provozovatele kancelářských a administrativních budov
 • výrobní společnosti
 • čerpací stanice PHM
 • provozovny různého charakteru


Služby Koordinátora BOZP na staveništi zajišťujeme pro všechny druhy staveb různého rozsahu:

 • stavby menšího rozsahu – například výstavba (rekonstrukce) bytových domů a menších objektů – knihovny, komunikace, provozovny …
 • stavby středního i většího rozsahu – například výstavba (rekonstrukce) kancelářských a administrativních budov, logistických center a skladů, výrobních hal, obchodních domů, elektráren, větších liniových staveb
 • účastníme se celého procesu stavby – od přípravné fáze, přes zpracování plánu BOZP až po vlastní realizaci stavbyReferenční ukázky konkrétních zakázek naleznete v sekci REFERENCEVedle činnosti v oblasti BOZP a PO se snažíme pomáhat i jinde

Podporujeme například Fotbalový klub Sparta Mratín – konkrétně nejmladší věkovou skupinu dětí – které osobně trénuje šéftrenér mratínské mládeže, bývalý skvělý reprezentant a hráč pražské Sparty i belgického Anderlechtu pan Lukáš Zelenka.


Pomáháme také zvířatům, kdy finančně podporujeme některé zvířecí útulky nebo jsme „adoptovali“ Sovu pálenou z pražské zoologické zahrady.


Úzce také spolupracuje s Výrobním družstvem DRUTĚVA. DRUTĚVA je, výrobní družstvo, které má dlouholetou tradici. Bylo založeno již v roce 1950 a jako první družstvo umožnilo pracovní zařazení osobám s různým typem zdravotního postižení.Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO klienty O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

Společnost: Safety Partners s.r.o.
IČ: 03798321
sídlo: Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7
elektronická adresa: info@safetypartners.cz

Správce je poskytovatelem služeb BOZP a PO v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování služeb BOZP a PO
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
III. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:

 • orgány veřejné moci

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

IV. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
 • právo na omezení zpracování – omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu Vll., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
V. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu lll.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.