Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a agenturní zaměstnávání

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje BOZP zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Pracovní podmínky a podmínky v oblasti odměňování kmenových a dočasně přidělených nebo agenturních zaměstnanců musí být u stejného zaměstnavatele stejné. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví přinesla novou povinnost týkající se kategorizace prací a rizikové práce pro agentury práce a jejich uživatele.

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli upravuje § 43a zákoníku práce, agenturní zaměstnávání zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (Hlava IV.), a smluvní vztahy v této oblasti jsou upraveny v § 307a – 309 zákoníku práce, v Evropské unii platí Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce.

Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata. Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání, jak je uvedeno v § 43a odst. 8, ale to základní, pokud se týče BOZP, mají tyto dva pojmy společné. A sice, že po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen (v případě agentury práce uživatel). Tento zaměstnavatel však nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí, v případě agenturního zaměstnávání jménem agentury práce.

A dále, že pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. Takže podmínky kmenových a dočasně přidělených nebo agenturních zaměstnanců musí být u stejného zaměstnavatele stejné. To platí i v případě, že je zaměstnanec vyslán na práci do jiné členské země EU.

Co se týče školení BOZP, měl by se zaměstnavatel na tyto zaměstnance speciálně zaměřit, protože často nejsou tak obeznámeni s místní situací a mohli by snáze přijít k úrazu.

Pokud se stane u jiného zaměstnavatele pracovní úraz, bude ohlášen na oblastní inspektorát práce místně příslušný podle místa úrazu, například se úraz stane v Brně a zaměstnavatel postiženého sídlí v Praze, tak se úraz hlásí na Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Výjimkou je zahraničí. Oba zaměstnavatelé úraz zaznamenají do knihy úrazů, ale odškodňuje zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil, v případě agenturního zaměstnávání agentura.

Co se týče pracovnělékařských služeb, v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se novelou zákonem č. 202/2017 Sb. jasně stanovilo, že agentura práce zajišťuje pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela písemnou smlouvu, registrujícího poskytovatele zaměstnance na základě písemné žádosti (pracovnělékařské prohlídky, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci, pokud jde o kat. práce 1. podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 tohoto zákona nebo jinými právními předpisy) nebo u  poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce.

Změnu přinesla i nedávná novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 205/2020 Sb.). Nový § 40a stanovuje, že povinnosti podle § 37 až 39 (týkají se kategorizace prací, rizikové práce) plní v případě dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli tento uživatel. S uzavřením dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce uživatel předá agentuře práce pro účely zajištění pracovnělékařských služeb agenturou práce informace o kategorii práce dočasně přiděleného zaměstnance a zařazení práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů. Pokud není práce dosud do kategorie zařazena, sdělí mu výsledky hodnocení rizik podle zvláštního právního předpisu, a není-li hodnocení rizik dosud provedeno, pak údaje o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu k práci, k níž má být zaměstnanec agentury práce dočasně přidělen, a dále míru předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Po skončení dočasného přidělení zaměstnance uživatel předá agentuře práce evidenci rizikových prací podle § 40 zákona o ochraně veřejného zdraví, a ta je povinna tuto evidenci uchovávat po dobu zde stanovenou.

Podle informací z kontrol agenturního zaměstnávání Státního úřadu inspekce práce, které jsou v programu kontrolních akcí pravidelně, se objevují nedostatky typu nedodržení stejných platových podmínek pro agenturní a stálé zaměstnance a porušování v oblasti odměňování celkově; přidělování agenturních zaměstnanců se děje na základě dohody o provedení práce, přestože je to zákonem zakázáno; dlouhodobým problémem je zprostředkování zaměstnání bez platného povolení.

Zdroj: bozpinfo.cz