Zde naleznete seznam aktuálních a platných zákonů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Vzhledem k tomu, že oblast BOZP (a PO) obsahuje přibližně 300 právních předpisů – zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ale také směrnic EU uvádíme v tomto přehledu pouze ty nejdůležitější.


Seznam nejdůležitějších zákonů v oblasti BOZP (a PO)

Jednotlivým zákonům BOZP a PO, které jsme pro vás vybrali, se věnujeme dále pod tímto seznamem.

 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
 • Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, …
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, …
 • Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP … (NAHRAZUJE předchozí Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.)
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, …
 • Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, …
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, …
 • Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, …
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení


Následuje stručný popis vybraných klíčových právních předpisů včetně odkazů na jejich úplné znění

ZÁKON Č. 262/2006 SB. – ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon řeší právní ustanovení, která se týkají výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také právní vztahy kolektivní povahy. Zákon informuje o právních vztazích, ke kterým dochází ještě před vznikem pracovněprávních vztahů a o právech a povinnostech jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů při dodržování dočasného režimu práce osoby, která je v neschopnosti pracovat. V zákonu jsou také uvedeny některé sankce za porušení těchto povinností.

Odkaz na aktuální znění zákona


ZÁKON Č. 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Jeden z nejdůležitějších zákonů BOZP, který v návaznosti na Zákoník práce č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to zejména v pracovněprávních vztazích, ale také při poskytování služeb mimo ně dle § 3 Zákoníku práce. Tento zákon týkající se BOZP řeší povinnosti bezpečnosti práce na pracovišti, rizikových faktorů a práce na staveništi.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 101/2005 SB. O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Toto nařízení vlády podrobně hovoří o požadavcích na zajištění BOZP v pracovním prostředí. Konkrétní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, kde se hovoří o stabilitě a mechanické odolnosti staveb, elektrické instalaci, průmyslových rozvodech, potrubních systémech, vedení a sítích, únikových cestách a východech, podmínkách pro bezpečný výkon práce na střechách, pracovišti s výskytem prachu a škodlivinách v pracovním ovzduší, dopravních komunikacích, nebezpečných prostorách, nakládacích a vykládacích rampách, pracovištích pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků, poskytování první pomoci, venkovním pracovišti, skladování a manipulaci s materiálem a břemeny, skladech pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv a nízkotlakých kotelnách.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 361/2007 SB., KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Toto nařízení vlády se zabývá rizikovými faktory pracovních podmínek. V zákonu se hovoří o jejich členění, metodách a způsobech jejich zajišťování. Nařízení dále informuje z hlediska BOZP o hygienických limitech, způsobech vyhodnocování rizikových faktorů BOZP, podmínkách a povinnostech při poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a ochranných nápojích. Řeší také konkrétní hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, opatření pro případné řešení mimořádných událostí, které jsou spojeny s možných zvýšením expozice na úroveň, která může mít následek bezprostředního ohrožení zdraví či dokonce života zaměstnance, který se dostal do přímého styku s chemickou látkou, její směsí nebo prachem.

Odkaz na aktuální znění zákona


ZÁKON Č. 258/2000 SB. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

Tento rozsáhlý zákon se zabývá právy a povinnostmi fyzických a právnických osob, týkající se ochrany veřejného zdraví. Též řeší úkoly, působnost a pravomoc orgánů, které jsou činné v ochraně veřejného zdraví, hodnocení a snižování hluku a vibrací a neonizujícím záření, které působí na životní prostředí. V zákoně se hovoří také o hygienických požadavcích na vodu, jejích kontrolách, úpravách apod., dále pak o umělých koupalištích a saunách, hygienických požadavcích ve školských provozech, nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými směsmi a dalších záležitostech v oblasti BOZP.

Odkaz na aktuální znění zákona


ZÁKON Č. 251/2005 SB. O INSPEKCI PRÁCE

Zákon, který je zaměřen zejména na kontrolní orgány a inspektoráty práce, které se soustředí na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také na pracovní podmínky zaměstnanců. Zákon řeší působnost těchto úřadů a inspektorátů, práva a povinnosti při kontrolách, přestupky, právní delikty a samozřejmě také sankce za porušování stanovených povinností.

Odkaz na aktuální znění zákona


ZÁKON Č. 174/1968 SB. O STÁTNÍM ODBORNÉM DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ PRÁCE

Velmi starý zákon, který upravuje vymezení pravomocí a působnosti Státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová). Zákon také hovoří o podnikajících fyzických osobách a jejich povinnostech, které se týkají například zajištění bezpečnostních opatřeních při provozování vyhrazených technických zařízení – prohlídek, revizí a zkoušek.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 180/2015 SB. O PRACÍCH A PRACOVIŠTÍCH, KTERÉ JSOU ZAKÁZÁNY TĚHOTNÝM ZAMĚSTNANKYNÍM, …

Vyhláška, které stanovuje zakázané práce těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které jsou v období kojení, pracujícím matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům. Zákon vymezuje konkrétní rizikové práce, které mohou mít vliv na bezpečnost při práci a ochranu zdraví výše zmíněných zaměstnanců. Těhotným zaměstnankyním je například zakázána práce, při které se vyžaduje používat izolační dýchací přístroje, práce, při kterých dochází k fyzické a psychické námaze, nebo práce, které je spojená s chemickými látkami nebo chemickými směsi, atd.

Odkaz na aktuální znění zákona


ZÁKON Č. 372/2011 SB. O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ

Zákon o zdravotních službách informuje zejména podmínkami jejich poskytování. Řeší také výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a jejich blízkých, poskytovatelů zdravotnických služeb, ale i pracovníků v této oblasti. Z oblasti BOZP jsou v tomto zákoně zmíněny podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotnických služeb.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 104/2012 SB. O STANOVENÍ BLIŽŠÍCH POŽADAVKŮ NA POSTUP PŘI POSUZOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Zákon stanovuje konkrétní požadavky, jak postupovat při uznávání a posuzování nemocí z povolání. Řeší také, jaké konkrétní náležitosti má obsahovat posudek o nemoci z povolání a v příloze se lze dočíst o konkrétních podmínkách, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB. O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU

Toto nařízení vlády se řídí příslušnými předpisy EU a upravuje, jakým způsobem má být evidován, nahlášen a zaslán záznam o pracovním úrazu či hlášení o smrtelném pracovním úrazu. Předpis také uvádí, jaký má být obsah vzoru záznamu o pracovním úrazu nebo stanovuje orgány a instituce, kterým se má úraz ohlašovat a zasílat. Řeší také povinnosti zaměstnavatelů vůči úrazům zaměstnanců.

Odkaz na aktuální znění zákona


ZÁKON Č. 205/2015 SB., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKONÍK PRÁCE A ZRUŠUJE ZÁKON O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jedná se o zákon, který mění zákoník práce č. 262/2006 Sb., zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., a ruší nebo mění některé další zákony. V zákoně jsou uvedeny například náhrady majetkové a nemajetkové újmy, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů vůči náhradám vzniklých škod apod. Řeší také pracovní úrazy a nemoci z povolání – konkrétně rozsah náhrady škody, druhy náhrad apod.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 375/2017 SB. O VZHLEDU, UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A ZNAČENÍ A ZAVEDENÍ SIGNÁLŮ

Toto nařízení vlády specifikuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení zvukových, hlasových, světelných a dalších signálů, jejichž účelem je informovat o bezpečnostních situacích na pracovišti. Nařízení obsahuje mimo konkrétní specifikace používání značení a signalizace také tabulku barev značek a světelných signálů. Tuto tabulku naleznete v příloze tohoto nařízení.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 432/2003 SB., KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ PRACÍ DO KATEGORIÍ, …

Vyhláška, která stanovuje kritéria, faktory a limity pro zařazování práce do kategorií. Mezi faktory se ve vyhlášce řadí chemické, fyzikální a biologické činitele, fyzická zátěž, prach, zátěž chladem nebo teplem a další. Konkrétní faktory, kritéria a limity pro zařazování prací do kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1. Další limitní hodnoty jsou pak uvedeny v příloze č. 2. Vyhláška řeší mimo zařazování práce do kategorií a limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů apod. například také náležitosti hlášení prací s azbestem nebo náležitosti hlášení při manipulaci a zacházením s biologickými činiteli.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 390/2021 SB., KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OOPP, …

Nařízení vlády, které stanovuje v souladu s Evropským společenstvím konkrétní rozsah a podmínky, za jakých má docházet k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. V nařízení se hovoří o tom, co ochranné prostředky jsou a nejsou, co musí splňovat apod. Též se v nařízení definují práce a činnosti, při kterých je nutné poskytnout zaměstnancům OOPP.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 21/2003 SB., KTERÝM SE STANOVÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Další nařízení vlády, které se zabývá osobními ochrannými pracovními prostředky pro ochranu lidského zdraví a života při výkonu práce. Stanovuje přesné technické požadavky na OOPP, ale také například podmínky uvedení na trh a do provozu, postupy posuzování shody, ES přezkoušení typu, ES systém řízení jakosti výrobku, systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu a další.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ

Nařízení vlády, které specifikuje hygienické limity hluku a vibrací v pracovním prostředí a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců před jejich nepříznivými účinky. V předpisu se dočtete například o typech hluku, limitech, hodnocení rizika hluku, minimálním rozsahu opatření k omezení expozice hluku, ale také přípustné expoziční limity vibrací, hygienické limity vibrací pro jinou než osmihodinovou směnu, způsoby měření a hodnocení hluku atd.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 291/2015 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEIONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Toto nařízení vlády upravuje v souladu s předpisy Evropské unie nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí. Řeší také způsoby jeho zajištění, hodnocení expozice, bezpečnostní značky, informovanost o ochraně zdraví při práci a opatření, která mají vést k ochraně zdraví zaměstnanců. V nařízení se také specifikují podmínky technické dokumentace laserů a jejich zabezpečení při používání. V neposlední řadě se předpis zabývá označováním míst, ve kterých není možné vyloučit expozici pracovníků v komunálním prostředí, kde se mohou vyskytovat nejvyšší přípustné hodnoty.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 406/2004 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Toto vládní nařízení stanovuje v souladu s Evropským společenstvím způsoby organizace práce, pracovní a technologické postupy a bližší požadavky na bezpečnost práce při používání strojů, dopravních prostředků, technických zařízení, přístrojů a nářadí v pracovním prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Obsahuje například zásady prevence, posuzování rizik, povinnosti zaměstnavatele týkající se zabezpečení zařízení, klasifikace prostorů a další požadavky a informace pro zajištění BOZP s nebezpečím výbuchu.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BOZP PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracovány příslušné předpisy Evropského společenství, upravuje způsoby, jakými má docházet k organizaci práce a pracovních postupů, které je povinen zajistit zaměstnavatel na pracovištích, jež jsou vystavena zvýšenému nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky. Nařízení dále definuje bližší požadavky na bezpečný chod a práci s technickými zařízeními, které poskytuje zaměstnavatel pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH

Vládní nařízení, ve kterém jsou zapracované právní předpisy Evropského společenství, a který informuje o konkrétních minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení dále upravuje náležitosti oznámení o zahájení stavebních prací, pracovní činnosti, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další činnosti, které je povinen zajistit a provádět při přípravě a realizaci stavby koordinátor BOZP na staveništi. Předpis informuje z hlediska BOZP také o dalších požadavcích na staveniště a provoz a používání strojů a nářadí na staveništi, ale také o organizaci práce a pracovních postupů.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 28/2002 SB., KTERÝM SE STANOVÍ ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ PŘI PRÁCI V LESE

Toto vládní nařízení definuje povinnosti zaměstnavatele týkající se práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, jako je například údržba lesů, parků, sadů či obvodu dráhy, těžba, skladování a dovoz dříví, ale také práce ve výškách na stojících stromech. Předpis informuje z hlediska BOZP například o tom, jak přepravovat ostré nářadí, jak pracovat s řeznými nástroji, jak postupovat při kácení stromů, jak pracovat s řetězovou pilou apod.

Odkaz na aktuální znění zákona


NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 378/2001 SB., KTERÝM SE STANOVÍ BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ, TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ

Vládní nařízení, které je v souladu s právem Evropského společenství, informuje o bezpečném provozu a používání strojů, přístrojů, nářadí a technických zařízení. Řeší například minimální požadavky na bezpečnost práce v provozu a při používání zařízení, kontrolování bezpečnosti provozu, požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců nebo požadavky na používání pojízdných zařízení, dále pak požadavky na bezpečnost práce při používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot atd.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V ELEKTROTECHNICE

Tato vyhláška se zabývá stupni odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují elektrické zařízení nebo na nich pracují – projektují, vyrábí, montují nebo se jiným způsobem podílejí na jejich vývoji dodavatelským způsobem. Elektrickým zařízením je v tomto případě myšleno takové zařízení, které je životu nebezpečné a může způsobit poškození zdraví nebo majetku na základě elektrického proudu, a zařízení, která jsou určena k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 85/1978 SB. ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE O KONTROLÁCH, REVIZÍCH A ZKOUŠKÁCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Tato vyhláška je určena těm organizacím, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují a provádí revize plynových zařízení. Předpis se zabývá zejména revizemi, kontrolami a zkouškami těchto plynových zařízení, konkrétně definuje přípravu revize, výchozí revize a provozní revize, ale informuje také o revizních zprávách, zkouškách zařízení, přípravách zkoušek, povinnostech, osvědčení a odborné způsobilosti revizních techniků apod.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 18/1979 SB. ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU, KTEROU SE URČUJÍ VYHRAZENÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ, …

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, které podléhají působnosti orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, a právnické a fyzické osoby, které podnikají podle zvláštních právních předpisů. Definuje vyhrazená tlaková zařízení, oprávnění k jejich výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám a rekonstrukcím. Mezi tato tlaková zařízení patří například kotle, stabilní tlakové nádoby, kovové tlakové nádoby a další.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 19/1979 SB. ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU, KTEROU SE URČUJÍ VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, …

Tato vyhláška se vztahuje na organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce, ale také na fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. Vyhláška se zabývá vyhrazenými zdvihacími zařízeními, jak jsou zdvihadla, jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny, stavební výtahy, regálové zakladače apod. Z hlediska BOZP informuje o oprávněních organizace, zkoušení, opravách, revizích, kontrolních prohlídkách apod.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 73/2010 SB. O STANOVENÍ VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICH ZAŘAZENÍ DO TŘÍD A SKUPIN A O BLIŽŠÍCH PODMÍNKÁCH JEJICH BEZPEČNOSTI, …

Tato vyhláška definuje vyhrazená elektrická zařízení, kterými jsou zařízení pro rozvod, odběr výrobu, přeměnu a přenos elektřiny a elektrické instalace. Zabývá se také zařazení těchto zařízení do tříd a skupin, například pro použití tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru, pro použití ve zdravotnických zařízení nebo v objektech pro přechodné ubytování osob apod. Vyhláška z hlediska BOZP také informuje o bližších podmínkách bezpečnosti těchto zařízení.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 21/1979 SB. ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU, KTEROU SE URČUJÍ VYHRAZENÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ, …

Tato vyhláška je závazná pro organizace, jejichž působnost spadá pod orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce, ale také pro fyzické a právnické osoby vykonávající podnikání podle zvláštních předpisů. Vyhláška upravuje vyhrazená plynová zařízení, mezi něž patří zařízení na výrobu, úpravu, skladování, zkapalňování a odpařování plynů apod. Definuje také oprávnění organizací, odbornou způsobilost revizních techniků, kontrolní prohlídky a zkoušky apod.

Odkaz na aktuální znění zákona


VYHLÁŠKA Č. 48/1982 SB. ČESKÉHO ÚŘADU BEZPEČNOSTI PRÁCE, KTEROU SE STANOVÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tato vyhláška stanovuje a upravuje základní požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou povinni zabezpečit právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, ale také organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad BOZP. Vyhláška hovoří o úpravách a zpracování materiálů, jako například obrábění kovů a dřeva, lisování a stříhání, zakružování a rovnání materiálů, válcování a další.

Odkaz na aktuální znění zákona