Bezpečnost práce je zkrácený termín pro označení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, často známý také pod zkratkou BOZP.

Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů a potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance.


Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele. BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit všem svým zaměstnancům s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce.

Řízení BOZP je tedy uložena zaměstnavateli s tím, že je také nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců v rozsahu pracovních míst, na kterém působí.


Problematiku bezpečnosti práce upravuje více než stovka právních předpisů, stovky technických norem a další směrnice.

Mezi nejdůležitější právní předpisy pak patří zejména:

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky BOZP

Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Bližší informace o uvedených právních předpisech, uvedení dalších relevantních právních předpisů včetně odkazů na jejich aktuální znění naleznete v sekci LEGISLATIVA na našich stránkách.

Mezi základní zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP patří zejména následující oblasti činností:

 1. KATEGORIZACE PRACÍ
  – zařadit do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu podnikatelských činností, nebo změně podmínek zařadit práce do kategorie, o zařazení prací do kategorie oznamuje na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
 2. PREVENCE RIZIK
  – provádět úkoly prevence rizik odborně způsobilým zaměstnancem (popř. zajistit externí odborně způsobilou osobu)
  – pravidelně kontrolovat úroveň BOZP
 3. ŠKOLENÍ
  – vstupní
  – periodická
  – první pomoci
  – specializovaná (řidiči, svářeči, elektrikáři)
 4. PRACOVNÍ ÚRAZY
  – vést dokumentaci a provádět hlášení
 5. PROVOZ VÝROBNÍCH A PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ
  – provádět pravidelnou údržbu zařízení a pracovních prostředků podle požadavků právních ostatních předpisů
  – zpracování provozních předpisů
 6. DOKUMENTACE
  – vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů
 7. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
  – vyhodnocení rizik a poskytování
  – dokumentace o vydávání OOPP
 8. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
  – pracovnělékařské služby
  – vstupní prohlídky
  – periodické prohlídky
 9. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ
  – zhodnocení rizik
  – umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
  – podmínky pro poskytování první pomoci (lékárnička)
  – zpracování provozních předpisů
 10. DŮLEŽITÉ ZÁSADY
  – za plnění úkolů v péči o BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí
  – plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajištění BOZP, určit koordinátora prací

Řádné plnění výše uvedených povinností a činností souvisejících s problematikou BOZP musí být podloženo a doloženo řádně vedenou dokumentací. Mezi hlavní dokumentaci pro oblast BOZP patří zejména:

 1. Návrh na kategorizaci prací (Zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 37)
 2. Identifikace rizik práce a opatření k jejich minimalizace (Zákoník práce § 102 odst. 3).
 3. Firemní dokument k zajištění BOZP (Zákoník práce, Zák).
 4. Pravidelná analýza rizik (Zákoník práce §102).
 5. Provádět úkoly v prevenci rizik především svým odborně způsobilým zaměstnancem, nebo prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby (Zákoník práce §102, Zák. 309/2006 Sb. §9).
 6. Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců v oblasti BOZP a osnova školení (Zákoník práce §103 odst.3)
 7. Záznam o provedeném školení v oblasti BOZP a osnova školení vedoucího zaměstnance po jmenování do funkce (Zákoník práce §103 odst.3)
 8. Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP a osnova opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (Zákoník práce §103 odst.3)
 9. Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP a osnova opakovaného školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP (Zákoník práce §103 odst.3)
 10. Traumatologický plán (Zákoník práce §102).
 11. Zdravotní způsobilosti k práci (Zákoník práce §103, Vyhl. č. 79/2013 Sb.)
 12. Kniha úrazů, záznam o úrazu (Zákoník práce §105, Nařízení vlády 201/2010 Sb.).
 13. Postup při vzniku PÚ (Jednací řád komise pro odškodnění pracovníků) – organizační předpis (Zákoník práce §105, §§ 271k, ÷ 271u)
 14. Rozbor rizik pro poskytování OOPP podle profesí a činností (Zákoník práce §104 a Nařízení vlády č.495/2001 a Nařízení vlády č.361/2007 Sb.).
 15. Nárok na OOPP podle profesí (Zákoník práce §104; Nařízení vlády 495/2001Sb.) a poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 16. První pomoc a vybavení lékárniček první pomoci na pracovištích (Zákoník práce §102).
 17. Zdravotní způsobilost, preventivních lékařských prohlídek (Zákoník práce §103, Vyhl. č.79/2013 Sb.)
 18. Nároky na odbornou způsobilost profesí (Zákoník práce, Zák č. 309/2006 Sb.)
 19. Bezpečnostní předpisy pro zaměstnance externích firem (Zákoník práce §101)
 20. Revize a kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení (Zák. 309/2006 Sb., Nařízení vlády 378/2001 Sb., Nařízení vlády 361/2007 Sb., Nařízení vlády 101/2005 Sb.)
 21. Komplexní prověrka BOZP jednou ročně (§ 108 odst. 5 ZP)
 22. Bezpečnostní značky a signály (Zák. č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č.11/2002 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. §3)
 23. Provozní řád, provozní předpisy (Zákoník práce, Zák. č. 309/2006 Sb.).
 24. Dokumentace nářadí, strojů a technických zařízení (Zákoník práce, Nařízení vlády 378/2001 Sb.).
 25. Zápisy z kontrol orgánů státního odborného dozoru (Zákon 174/1968 Sb.).

Naše společnost je připravena vám s touto rozsáhlou a složitou problematikou pomoci a zajistit vám kompletní servis v oblasti BOZP.
S využitím našich služeb poskytnete svým pracovníkům špičkové zajištění jejich bezpečnosti na vašem pracovišti a zároveň splníte veškeré legislativní požadavky a povinnosti kladené na oblast BOZP.


V sekci REFERENCE naleznete vybrané ukázky našich projektů a služeb u konkrétních klientů z různých oborů.