Horko při práci: pokyny pro pracoviště

Změna klimatu je skutečností, která může negativně ovlivnit pracovní prostředí a bezpečnost pracovníků. Rostoucí teploty představují riziko tepelného stresu, kterému jsou vystaveni pracovníci v celé řadě odvětví.

Zvýšení průměrné teploty okolí mohou mít významný dopad na pracoviště. Extrémní horka mohou způsobit závažné zdravotní potíže, jako je vyčerpání z horka, úpal a další problémy související s tepelným stresem. Déletrvající vyšší teploty mohou rovněž zvýšit riziko zranění v důsledku únavy, nedostatečné koncentrace, špatného rozhodování atd. Dojít může i ke snížení produktivity. Zvyšující se teploty mohou způsobit zvýšenou míru stresu u pracovníků, včetně pracovníků záchranných služeb a pracovníků, kteří vykonávají práci venku a musí mít upravenou pracovní dobu, aby se vyhnuli obdobím s vysokými teplotami. Vyšší teploty mohou mít rovněž dopad na některé materiály a zařízení a s prací v horkém prostředí může být spojena i zvýšená expozice chemickým látkám, například při práci s rozpouštědly a jinými těkavými látkami. Horka mohou také zvýšit úroveň znečištění ovzduší a riziko expozice pracovníků škodlivým látkám, jako je přízemní ozon a jemné částice (např. smog), a přispívat k hromadění látek znečišťujících ovzduší v důsledku nehybného vzduchu.

Všichni zaměstnanci mají právo na prostředí, kde jsou řádně kontrolována rizika ohrožující jejich zdraví a
bezpečnost. Teplota při práci je jedním z rizik, která by měl zaměstnavatel posoudit bez ohledu na to, zda se práce vykonává v interiéru nebo venku.

EU-OHSA (Evropská agentura pro BOZP) připravila podrobnou příručku, kde naleznete praktické pokyny, jak řídit rizika spojená s prací v horku, a informace o tom, co dělat v případě, že pracovník začne trpět onemocněním souvisejícím s teplem. Byla vypracována na základě stávajících pokynů amerického Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSHA), britského Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (HSE), Kanadského centra pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (CCOSH) a Safe Work Australia.


Tento materiál je určen jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a pojednává o organizačních a technických opatřeních ke snížení a řízení rizik spojených s horkem a příslušné odborné přípravě pracovníků. Rovněž radí, jak postupovat, pokud pracovník vykazuje příznaky onemocnění souvisejícího s teplem.


Příručku si můžete stáhnout zde:


Všímejme si letos v létě varovných signálů v souvislosti s horkem a reagujme na ně!zdroj: bozpinfo.cz