Legislativní změny v problematice BOZP – část VTZ

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (dále zákon o VTZ), odstartoval řadu odborných seminářů na téma nové právní úpravy VTZ. Jedním z nich byl seminář Legislativní změny v problematice BOZP. V tomto příspěvku zdůrazníme to důležité, které ve své přednášce (viz příloha) uvedl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

V podstatě k velkým změnám nedošlo. Je nutné vše si důkladně několikrát přečíst,“ upozorňuje úvodem Jiří Tilhon. 

Zákon o VTZ upravuje požadavky na BOZP, výkon státní správy, práva a povinnosti osob, odbornou způsobilost; naopak neupravuje posuzování shody před uvedením na trh či do provozu; činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů. 

Novinkou je například to, že Technická inspekce ČR (TIČR) vede veřejně přístupný seznam revizních techniků, byly stanoveny finanční částky za zkoušky revizních techniků. Je důležité pochopit, na jaké skupiny se vztahují požadavky na odbornou způsobilost. Musíme rozlišovat práce na a s VTZ. Obsluha je školená podle zákoníku práce. Osoba školená je laik, který obsluhuje elektrická zařízení, která nejsou VTZ, jednoduše řečeno vše, co se připojuje do zásuvky. Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (PO/PFO) s oprávněním podle zákona a v rozsahu přílohy k příslušnému nařízení vlády. Provozovatel zajistí, aby uvedení do provozu provedla osoba s oprávněním, přebírá průvodní dokumentaci, zprávu o výchozí revizi. 

Co dřív stanovovaly technické normy, je nyní v nařízení vlády. V případě sporných záležitostí, má nařízení vlády přednost.

Elektrická VTZ 

Zde je klíčové nebezpečí působení vnějších vlivů, které musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace, nebo můžeme za pomoci odborníka vytvořit posouzení vnějších vlivů sami. Je nutné vědět, v jakých prostorách zařízení lze používat. 

Důležitá je mimo jiné norma ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (navrhování, výběr, zřizování a výchozí revize elektrických instalací v nebezpečných prostorech nebo prostorech souvisejících s výbušnými atmosférami, které se nalézají v normálních atmosférických podmínkách) – v jiných podmínkách se materiály chovají odlišně, např. v podmínkách většího obsahu kyslíku nehořlavé materiály mohou prudce hořet. 

ČSN 33 1600 ed. 2 stanovuje způsob, rozsah a postup opakovaných revizí a kontrol elektrických spotřebičů během používání. Kontrola osobou poučenou, zkoušky a revize osobou znalou. Výsledkem je protokol o zkoušce nebo revizní zpráva. 

VTZ elektrická se zařazují do tříd. Mezi zařízení I. třídy patří mimo jiné zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob. Neznamená to, že se to týká automaticky prostor, do kterých jsme dostali přes 200 osob, i když z požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že prostor je kolaudován na 150 lidí a tomu odpovídají únikové prostory. 

Organizace musí mít oprávnění, kde bude mít uvedeno E1 – zařízení nízkého napětí a vysokého napětí s uvedením rozsahu napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou; E2 – zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou, E3 – zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou. Podle toho si provozovatel zvolí oprávněnou osobu. Dále musí mít na oprávnění (a fyzická osoba na osvědčení) příslušná písmena – A – zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu; B – zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu; M – montáž, O – opravy, R – revize.

Uvedení do provozu 

Povinností provozovatele – montáž podle projektové dokumentace, za kterou zodpovídá ten, kdo ji provedl. Provozovatel odpovídá za to, že to bude osoba s příslušným oprávněním. Musí být zajištěno, aby zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení, nebo aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení. Aby zařízení před dokončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce. Dále zařízení po dokončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy může vykazovat změny svých vlastností, musí být podrobeno revizi – provedení výchozí revize. Stanoví se nějaký řád revizí a kontrol. Lhůty revizí se určují podle objektu a prostoru, jsou uvedené v NV č. 190/2022 Sb., příloha č. 4. 

Plynová VTZ 

Novinkou jsou definice pojmů topný plyn, technický plyn, uvolnitelný objem. Opět, podobně jako u VTZ elektrických, je pro určitou činnost stanoven stupeň vzdělání, odborné praxe. Obsluha a kontroly nevyžadují osvědčení o odborné způsobilosti. Fyzická osoba (FO) musí splňovat vzdělání a odbornou praxi podle přílohy č. 2 k NV; FO musí být řádně zaškolena; osnovu a délku zaškolení stanovuje provozovatel ve spolupráci s revizním technikem (školitelem). Součástí je ověření znalostí školitelem s písemným záznamem.

Rozlišovací znaky – provozovatel přiřadí příslušný kód k zařízení, které má ve svých prostorách, a tento kód vyžaduje na oprávnění a osvědčení. 

Za montáž se považuje též servis. Při montáži a opravě VTZ plynových jsou dodržovány předpisy BOZP a specifické požadavky výrobce na způsobilost osob. Co vše musí provozovatel zajistit při uvedení do provozu, si můžete přečíst v prezentaci pod článkem

Potrubní rozvody – vedení musí být na viditelných místech označeno v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy. Potrubí má být natřeno barvou a označeno šipkou, jakým směrem látka proudí, a štítkem s názvem konkrétní látky a CLP symbolem nebezpečnosti (změna z roku 2017). 

Tlaková VTZ 

Významnou změnou je, že se v definici VTZ již nepoužívá pojem přetlak 0,07 MPa, ale nejvyšší pracovní přetlak 0,5 bar. Nezměnilo se rozdělení kotlů do 4 tříd, důležité jsou kódy – specifikace VTZ tlakových – parní kotle PK, horkovodní kotle HK, kapalinové kotle KK. 

U tlakových nádob (N) 1. a 2. třídy jsou parametry nejvyšší pracovní přetlak a objem. Nádoby na plyny (NP) slouží k dopravě plynů od zdroje na místo spotřeby, u plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C nebo u nichž je při teplotě +50 °C absolutní tlak par vyšší než 3 bar. Oprávnění (PO/PFO) opět podle druhu a rozsahu činností – R – revize, – montáž, O – opravy a rekonstrukce, PZ – periodické zkoušky nádob na plyny.

Osvědčení – činnosti dle rozsahu uvedeného v osvědčení (Revize/Zkoušky těsnosti/Tlakové zkoušky; Z – Stavební zkouška/První tlaková zkouška; O – Obsluha):

  • revizní technici pro revize a zkoušky, vč. periodických zkoušek nádob na plyny;
  • topiči k obsluze kotlů dle třídy a druhu paliva, vyjma:

– automatických kotlů s množstvím páry do 0,5 t/h

– automatických horkovodních a kapalinových s výkonem do 0,35 MW

– průtočných o objemu do 100 litrů.

Revizní technik získává osvědčení vydané na základě zkoušky u TIČR – opět vzdělání v určitých oborech, praxe (upravuje § 22 NV č. 192/2022 Sb.). Topič může zažádat u TIČR o zkoušku, pokud má odborný zácvik nejméně 6 měs., odborný kurz v patřičném rozsahu pro příslušnou třídu kotlů. Právnická nebo fyzická podnikající osoba musí mít oprávnění, vše dělá na svou zodpovědnost. I zde platí plán revizí, dbá pokynu revizního technika. Termíny revizí a zkoušek najdete přehledně v prezentaci pod článkem.

Zdvihací VTZ 

Dříve to byla zařízení s motorickým pohonem, dnes jeřáby, zdvihadla jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene. Dříve pohyblivé pracovní plošiny – výška zdvihu nad 3 m, dnes pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu nad 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny. Dříve výtahy, trvalá součástí staveb – výška zdvihu nad 2 m, nosnost nad 100 kg, dnes výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m. Dříve stavební výtahy – výška zdvihu nad 3 m, dopravující také osoby, dnes stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu. Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy zůstávají, jen je k nim přidáno „a jejich přesuvny“. 

Rovněž je zde rozdělení na třídy a rozlišovací znaky na oprávněních a osvědčeních, například Z/E znamená, že revizní technik provádějící zkoušku výtahů je oprávněn provést i revizi el. zařízení, které se vztahuje k výtahu. Pokud bude mít pouze Z, může odzkoušet jen výtah.

Opět nacházíme podmínky pro opravy, obsluhu, zde například k VTZ zdvihacím nebo k vázání břemen (s výjimkou výtahu); dobu odborné praxe a vzdělání nutné pro revize a zkoušky, montáž a opravy, kontroly; podmínky uvedení do provozu; provozovatelem vedenou dokumentaci a lhůty kontrol, zkoušek a revizí – viz prezentace, kde najdete i výčet souvisejících právních a ostatních předpisů.

Přednáška/prezentace zde:zdroj: bozpinfo.cz