Školení BOZP a PO pomocí e-learningu.

V důsledku tzv. koronavirové krize vzrostl zájem o vzdělávání na dálku, mimo jiné i formou e-learningu, včetně provádění tzv. školení BOZP (právní předpisy jej neznají, požadují celou řadu školení a seznámení zaměstnanců, která lze pod tento pojem zahrnout) a školení PO zaměstnanců prostřednictvím tohoto nástroje. Je však pro zaměstnance vhodný? A pokud ano, za jakých podmínek?

E-learning je progresivním prostředkem vzdělávání, který je často používán i pro školení BOZP a PO zaměstnanců. Jeho použití pro tato školení má své zastánce i odpůrce. Není pravdou, že tuto formu je možné využít jen v administrativě. Vhodná je též ve školství, zdravotnictví a dalších oblastech. V poslední době se dokonce prosazuje i ve stavebnictví. Její využití má však svá pravidla.

Rozhodne-li se zaměstnavatel provádět tzv. školení BOZP a školení PO formou e-learningu, nesmí při tom zapomenout na zajištění zákonných požadavků na provádění těchto školení, například, že obsah školení stanoví on, nikoliv nějaká firma dodávající e-learningový projekt, a že školení musí být úspěšně absolvováno před zahájením výkonu práce.

Podíváme-li se na školení PO a školení BOZP z pohledu využití e-learningu, narazíme hned z počátku na problém. E-learning je prostředek vytvořený primárně pro výuku něčeho, například používání počítačového programu či profesionálního ovládání klávesnice. Školení PO a školení BOZP neslouží k výuce, ale k poskytnutí informací o požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele určité skupině zaměstnanců (nejedná se o výuku bezpečného chování zaměstnance při výkonu práce, ale o instruktáž o požadavcích právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, příp. dalších požadavků zaměstnavatele). Obsah tedy nemůže být obecný, ale musí být konkrétní pro určitou skupinu zaměstnanců u jednotlivého zaměstnavatele, např. pro zaměstnance v administrativě, na obrobně, v dopravě, ve skladu u firmy XY.

Co by mělo být splněno při využití e-learningu

Výukový text školení BOZP a školení PO prováděných formou e-learningu by měl mít vhodnou vyprávěcí formu. Neměl by být souhrnem citací právních předpisů, ani „komiksem“, kdy většinu výukového textu tvoří obrázky. Má odpovídat konkrétním podmínkám u zaměstnavatele, ne být obecným seznámením s požadavky především právních předpisů. Svým obsahem musí odpovídat rozsahu, jenž je stanoven v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu (pro oblast PO). Kromě doplňujících obrázků, případně grafů, by výukový text měl především obsahovat hypertextové odkazy na celou řadu doplňujících informací, mimo jiné také na obsahy interních předpisů zaměstnavatele. Je vhodné, obsahuje-li též videa a animace. Optimální je, jsou-li součástí fotografie, příp. videa z konkrétních míst pracovišť zaměstnavatele znázorňující nebezpečí nebo chyby při dodržování BOZP (v tomto případě musí být dbáno na dodržení souladu s GDPR).

Součástí e-learningového projektu by mělo být přezkoušení získaných znalostí testem. Je vhodné, je-li vytvořen „koš“ zkušebních otázek, z kterých počítač sestavuje pokaždé jiné znění testu pro jednotlivého zkoušeného zaměstnance. Ten by neměl obsahovat více než třicet až čtyřicet otázek. Také by měl být stanoven přiměřený přípustný limit chybných odpovědí. Je-li při testu počet chybných odpovědí nadlimitní, nesmí být programem vydáno osvědčení o úspěšném absolvování a zkoušený musí po návratu do výukového textu test absolvovat znovu (počítač vygeneruje test s jinými otázkami).

Pouhé použití e-learningu ke splnění zákonných povinností zaměstnavatele nikdy nestačí! Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je možné jím pokrýt téměř v plném rozsahu (nelze plně nahradit např. problematiku poskytování OOPP a MČDP, kdy není možné vycházet pouze z právních předpisů). Avšak na školení BOZP se širším obsahem je nezbytná kombinovaná výuka (blended learning), tedy e-learning a přednáška

Na přednášce se zaměstnanci seznámí s konkrétními požadavky na zajištění BOZP a PO, které souvisejí s jejich výkonem práce a s jejich pracovištěm (například konkrétními riziky a opatřeními, kategorií práce, které se týkají jimi vykonávané práce). Také zde mohou vznést dotazy, což je velmi důležitá součást školení. Nutný rozsah přednášky (to, co nelze nahradit e-learningem) je závislý na úrovni digitalizace řízení firmy, resp. společnosti (BOZP je nedílnou součástí řízení firmy, to znamená, jaká je úroveň řízení firmy, má být i úroveň řízení BOZP). Avšak nikdy, pokud mají být splněny zákonné požadavky, nelze přednášku zcela zrušit. 

Také školení prováděné formou e-learningu musí být realizováno podle statutárním orgánem schválené osnovy, resp. v PO podle tematického plánu a časového rozvrhu. Nelze tedy bez jakéhokoliv zapracování do systému zajištění BOZP, resp. PO, ve firmě nebo společnosti automaticky začít využívat někým dodaný e-learningový projekt (a to pomíjím skutečnost, že o tom musí být předem informována odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí). Provádění školení formou „připojit se někam“ (dálkový přístup do e-learningového projektu externí firmy) a tam provést školení s tím, že obdržím doklad o absolvování, je pro splnění zákonných požadavků zcela nedostatečné!

Tematický plán a časový rozvrh školení (osnova pro školení v PO) musí být nejméně jedenkrát ročně kontrolován a o provedení této kontroly musí být písemný doklad, neboť se jedná o součást dokumentace PO. Platí to pochopitelně i v případě, je-li školení prováděno pomocí zakoupeného e-learningového programu. Tato povinnost neplatí pouze pro firmy nebo společnosti, které provozují pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Pořízením e-learningového projektu to nekončí

Při koupi e-learningového projektu tzv. školení BOZP nebo školení PO je nutné počítat s tím, že tímto práce nekončí, ale naopak začíná. Projekt je nutné v maximální možné míře upravit na konkrétní podmínky firmy nebo společnosti, příp. provedení těchto úprav zajistit u dodavatele projektu. Dále je nutné definovat obsah v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu školení. Ty musí být podepsány jejich zpracovatelem s požadovanou kvalifikací a statutárním orgánem schváleny.

U školení BOZP je nutné zohlednit, které povinnosti zaměstnavatele jsou jeho použitím splněny a na základě toho zajistit splnění zbývajících povinností z oblasti poskytování informací zaměstnancům. Například seznámení s riziky a se zaměstnavatelem přijatými opatřeními, s kategorizací prací (pokud tuto informaci není možné získat v elektronické podobě pomocí hypertextového odkazu ve výukovém textu e-learningu (zaleží na úrovni digitalizace řízení u zaměstnavatele), školení podle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů (seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornění na možné ohrožení těmito zařízeními).

Tvorba e-learningových projektů školení BOZP a školení PO je nikdy nekončící činnost, neboť výukové texty a zkušební testy je nutné neustále průběžně aktualizovat. Zvláště při pořízení e-learningových projektů od dodavatelské firmy je nutné řešit, jakým způsobem, v jakých lhůtách a kdo bude provádět aktualizace výukových textů a zkušebních testů.

Shrnutí

Školení BOZP a školení PO je možné provádět formou e-learningu, ALE je nutné dodržet, že:

  • tato školení, tzn. i tyto e-learnigové projekty, neslouží k obecné výuce výkonu BOZP a požární ochrany, ale k poskytování informací o konkrétních požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele;
  • e-learningové projekty nemohou nikdy obsáhnout celou šíři informací, které je zaměstnavatel zaměstnancům v BOZP a PO povinen poskytovat, tedy nikdy nemohou plně nahradit prezenční formu školení (zaměstnavatel musí řešit poskytnutí zbývajících informací);
  • zajištění BOZP a PO je nedílnou součástí řízení společnosti, firmy nebo instituce, a že úroveň řízení BOZP a PO musí odpovídat úrovni řízení u zaměstnavatele [míra využití digitalizace při zajištění BOZP a PO má být v rovnováze s mírou digitalizace řízení ve společnosti, firmě nebo instituci, např. využívají-li dělníci na údržbě při výkonu své práce počítač (pro příjem, evidenci a vyřízení zakázek od jednotlivých oddělení, vč. výkaznictví apod.), je vhodné, aby pro jejich školení byl e-learning využit];
  • zaměstnavatel musí mít nejen možnost, ale musí i provádět, případně zadávat provedení, úpravy výukových textů podle jeho potřeb (obsah školení musí odpovídat potřebám zaměstnavatele, nikoliv nějakým obecným představám zpracovatele projektu; to se samozřejmě týká i nastavení počtu chybných odpovědí v testu, kdy je ještě považován za úspěšně absolvovaný);
  • provádění školení formou e-learningu musí splňovat všechny další požadavky stanovené platnými právními předpisy; zaměstnavatel musí mít zpracovány osnovy, resp. tematické plány a rozvrhy školení, které jím musí být schváleny (u tematických plánů musí být doklad o minimálně každoroční kontrole) a obsah e-learningových projektů jim musí odpovídat; na dokladu o absolvování školení požární ochrany musí být podpis školitele, tedy zpracovatele výukového textu s příslušnou odbornou způsobilostí (také na něm, nebo jiném dokladu, musí být podpis osoby, jež provedla část školení, která byla provedena formou přednášky).

Pokud se vám podaří všechny tyto podmínky dodržet, máte vhodné e-learningové projekty pro provádění školení BOZP a požární ochrany. V opačném případě se jedná pouze o více či méně nedokonalý nástroj pro provádění uvedených školení a je nutné tomu přizpůsobit poskytování zbylých informací zaměstnancům jiným způsobem (nejběžněji přednáškou), jakož i osnovy a tematické plány a především doklady o absolvování jednotlivých školení.

zdroj: bozpinfo.cz