Požární ochrana (požární bezpečnost) je souhrn technickoorganizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.


Odpovědnost za požární ochranu (požární bezpečnost)

Za zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí této smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Zajištění požární ochrany patří do souboru ostatních povinností v oblasti BOZP. Týká se úplně všech podnikatelských subjektů, tzn. právnických i fyzických podnikajících osob (OSVČ).

Základní povinnosti zaměstnavatele v požární ochraně

(dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci)

Obsah základních povinností v oblasti požární ochrany je stanoven zejména v §5 a §6 zákona o požární ochraně, ve vazbě na dokumentaci PO se jedná zejména:

1. Začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí (začlenění podnikatelské činnosti podle požárního nebezpečí)

Kategorie požárního nebezpečí

 • s vysokým požárním nebezpečím
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • bez zvýšeného požárního nebezpečí

Povinnost zpracovat začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí nařizuje § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Začlenění do kategorie činností podle míry nebezpečí musí zpracovávat podle příslušných právních předpisů technik požární ochrany nebo OZO PO.

2. Vedení a pravidelná aktualizace dokumentace PO (při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím)

Úplně základní povinností všech podnikatelů provozující činnost zejména se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím je zpracování a pravidelná aktualizace dokumentace požární ochrany, která obsahuje celou řadu dalších dokumentů vztahujících se k požární ochraně. Dokumentace PO navíc stanovuje podmínky požární bezpečnosti, podle kterých se dále stanovuje a prokazuje plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů o požární ochraně. Úplně první základní částí dokumentace PO je zpracování začlenění do kategorie podle míry nebezpečí, o kterém píšeme v druhém bodě.

Obsah dokumentace PO – zejména:

 • pracování, vedení a aktualizace dokumentace požární ochrany v souladu s § 27 odst. 1) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.; např:
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím (v rozsahu § 28);
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (v rozsahu § 30);
 • požární řád (v rozsahu § 31);
 • požárně poplachové směrnice (v rozsahu § 32);
 • požární evakuační plán (v rozsahu § 33);
 • dokumentace zdolávání požárů – operativní karta (v rozsahu § 34)
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (v rozsahu § 36); tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy;
 • požární kniha (v rozsahu § 37).

Tato povinnost je uvedena v Zákonu č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, a to konkrétně v § 15 tohoto zákona a Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Dokumentaci požární ochrany musí zpracovávat odborně způsobilá osoba (technik požární ochrany nebo OZO PO). Přesné vymezení odborné způsobilosti pro zpracování jednotlivých druhů dokumentace PO je stanoveno v §11 zákona o požární ochraně.

3. Vedení požární knihy

Požární kniha je neoddiskutovatelnou povinností v úseku požární ochrany každého podnikatele. Slouží k vedení všech důležitých záznamů, které se týkají požární bezpečnosti. Zapisuje se do ní například školení zaměstnanců, záznamy o pravidelných kontrolách dokumentace PO, protokoly o servisu a revizích požární techniky, informace o průběhu protipožárních a evakuačních cvičení nebo události týkající se samotného požáru.

O požární knize se hovoří v § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Požární knihu může vést odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), požární technik, preventista požární ochrany, ale také právnická či podnikající fyzická osoba nebo přímo zaměstnanec, který byl prokazatelně seznámen se způsobem vedení požární knihy a byl k tomuto úkolu zmocněn statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem právnické nebo podnikající fyzické osoby.

4. Vypracování požárních poplachových směrnic

Požární poplachové směrnice patří mezi další základní dokumenty v oblasti požární ochrany. Směrnicemi se nastavuje, jak se budou chovat a co budou dělat zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby v případě, že vypukne požár. Jedná se o konkrétní postup, jak zdolávat požár, jak ho ohlásit, jak vyhlásit poplach, jak požár hasit atd.

Obsah požárních směrnic: 

 • povinnosti při zjištění požáru
 • způsob ohlášení požáru
 • povinnosti po vyhlášení požárního poplachu
 • ohlášení v mimo-pracovní době
 • důležitá telefonní čísla

Požární poplachové směrnice jsou upraveny v § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Požární poplachové směrnice může zpracovat a následně aktualizovat pouze odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO nebo požární technik. Nesmíme ale zapomenout na to, že po vypracování je musí schválit statutární orgán právnické nebo podnikající fyzické osoby, nebo jimi pověřený vedoucí zaměstnanec.

5. Provádění preventivních požárních hlídek

Preventivní požární hlídky je povinen zajistit každý podnikatelský subjekt, který zaměstnává více jak 3 osoby a jeho činnost se nachází v režimu zvýšeného či vysokého požárního nebezpečí. Cílem požárních hlídek je kontrolovat, zda se dodržují předpisy požární ochrany.

Preventivní požární hlídky jsou upraveny v § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Preventivní požární hlídky může provádět odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), požární technik nebo preventista požární ochrany.

6. Revize prostředků požární ochrany

Každý podnikatelský subjekt je povinen vybavit své provozovny prostředky požární ochrany a požárně-bezpečnostními zařízeními. Jejich rozsah a umístění určuje projektová dokumentace stavby nebo dokument o posouzení požárního nebezpečí. Tyto prostředky je nutné také pravidelně kontrolovat – revidovat, což je povinností podnikatele či zaměstnavatele.

Prostředky požární ochrany

 • hasicí přístroj
 • osobní ochranné prostředky
 • seskokové matrace
 • žebříky, záchranné plachty a tunely
 • hydraulické a vyprošťovací zařízení
 • pneumatické vaky
 • požární výzbroj
 • komunikační prostředky – vysílačky
 • hasiva a jejich příměsi
 • požární stříkačky, generátory, ventilátory
 • a další požární příslušenství

Prostředky požární ochrany jsou upraveny v § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci – Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení.

Prostředky požární ochrany je povinen pravidelně revidovat podnikatel, a to prostřednictvím oprávněné osoby, která má osvědčení takové revize provádět. Ty se provádějí buď dle požadavků výrobce daného zařízení nebo minimálně 1x ročně.

7. Školení zaměstnanců v požární ochraně

Jednou z posledních (ale velmi důležitou) základních povinností všech zaměstnavatelů, jejichž podnikatelská činnost je zařazena na vyšší stupeň požárního nebezpečí, je školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. Toto školení se provádí při nástupu zaměstnance do pracovního poměru a následně 1x za 3 roky pro vedoucí zaměstnance a 1x za 2 roky pro zaměstnance řadové.

Školení zaměstnanců o požární ochraně je uvedeno v následujících zákonech:

 • § 16 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • § 16a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Školení zaměstnanců o požární ochraně může provádět odborně způsobilá osoba v požární ochraně, technik požární ochrany, preventista požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec.

Výše jsou uvedeny pouze základní a nejčastější povinnosti v oblasti PO. Podnikatelé jich mají samozřejmě mnohem více. Odvíjejí se od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí jsou zařazeni.

NAŠE SPOLEČNOST JE PŘIPRAVENA VÁM S TOUTO ROZSÁHLOU A SLOŽITOU PROBLEMATIKOU POMOCI A ZAJISTIT VÁM KOMPLETNÍ SERVIS V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY.


V SEKCI REFERENCE NALEZNETE VYBRANÉ UKÁZKY NAŠICH PROJEKTŮ A SLUŽEB U KONKRÉTNÍCH KLIENTŮ Z NEJRŮZNĚJŠÍCH OBORŮ.