Bezpečnost a ochrana zdraví na mimoškolních akcích

Blíží se konec školního roku a s ním i různé školy v přírodě, školní zájezdy nebo výlety. Právní úprava se dlouhodobě příliš nezměnila. Základem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách je § 29 školského zákona, zákon o ochraně veřejného zdraví upravuje pravidla pro zotavovací akce a školy v přírodě z hlediska ochrany zdraví, Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT z roku 2005 se věnuje této problematice podrobněji.

V § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) se hovoří o tom, že školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb jsou povinny poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Vyhláška, která je v § 29 odst. 2 školského zákona zmiňována, měla stanovit opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících, ale nebyla, a nejspíš ani do budoucna nebude, vydána.

Nejdůležitější osobou vztahující se k mimoškolním akcím pořádaným školou je ředitel školy, jehož minimální povinnosti stanovuje § 164 školského zákona. Ředitel školy vydá školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Zásady v Metodickém pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT ze dne 22. prosince 2005 č. j. 37 014/2005-25 platí stále, i když zde najdeme odkazy na již neplatné předpisy. Můžeme z něj například vycházet při stanovení potřebného počtu pedagogů na mimoškolní akci.

V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, došlo k dílčím změnám po novele zákonem č. 205/2020 Sb. Školou v přírodě se podle § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola. Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví náležitosti uvedené v § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., které se oproti předchozí právní úpravě rozšířily. Zákon o ochraně veřejného zdraví také stanoví podmínky zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka, který se účastní mimoškolní akce.

K častým dotazům patří, zdali musí být na škole, školce v přírodě a různých akcích školy zdravotník. Z § 11 zákona č. 258/2000 Sb. vyplývá, že musí být zdravotník v případě zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů) a školy (školky) v přírodě na dobu delší než 5 dní.

Hygienické podmínky na zotavovací akci stanovuje vyhláška č. 106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě mimoškolních akcí se spíše jedná o jiné podobné akce pro děti podle § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví, tzn. organizovaný pobyt dětí v počtu menším než 30 dětí nebo po dobu kratší než 5 dní.

Při mimoškolních akcích se klade zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence všemi účastníky mimoškolní akce. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.

Podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, při akcích konaných mimo školu nebo školské zařízení, kdy místem pro shromáždění žáků není škola nebo školské zařízení, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům žáků. Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.

Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Podle § 391 odst. 2 zákoníku práce za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Tedy i na výletech, zájezdech, sportovních a turistických kurzech apod., i v případě, že děti dostanou na výletě rozchod. Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž se úraz žáka ohlásí, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem.

Podle § 29 odst. 3 školského zákona školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, a vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. To stanovuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhl. č. 57/2010 Sb.


zdroj: bozpinfo.cz