Definici nemoci z povolání bychom našli v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1. Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání (Příloha nařízení vlády č. 290/1995 Sb.). Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.Více informací

Po mnoha letech se jedna ze stěžejních oblastí BOZP, bezpečnost technických zařízení, dočkala nové právní úpravy. Koncem června vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Přestože zákon nabude účinnosti až 1. července 2022 a přesný obsah jeho prováděcích předpisů, které snad vyjdou v dohledné době, není dosud znám, neuškodí se s ním alespoň orientačně seznámit.Více informací

Povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní značky stanovuje § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.Více informací

Podle § 89 zákoníku práce musí zaměstnavatel poskytnout bezpečnostní přestávku podle zvláštních předpisů, která se započítává do pracovní doby. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky na jídlo a oddech, započítává se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.Více informací

Brigádníky většinou nazýváme zaměstnance na dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce. Podle občanského zákoníku mohou být fyzické osoby zaměstnávány, dosáhnou-li věku 15 let; avšak až po ukončení povinné školní docházky.Více informací

Pohyby robota jsou předvídatelné, ale když se zaměstnanci ocitnou v blízkosti robotů, jejich pohyby už tak předvídatelné nejsou. I při nejlepším způsobu školení zaměstnanců stále existuje riziko, že se zaměstnanci příliš přiblíží k pracovnímu robotu a vážně se zraní. Ale i přesto nám tito robotičtí pracovní partneři mohou ušetřit značné množství práce, pokud pochopíme jejich omezení a bezpečnostní požadavky.Více informací

Z důvodu rychlejšího zpracování velkého objemu dříví je ve vhodných lokalitách stále častěji využívána mechanizovaná těžba dříví, realizovaná především prostřednictvím harvestorové technologie. Přestože je mechanická těžba dříví oproti manuální těžbě dříví (těžba řetězovou pilou) o poznání bezpečnější a nevzniká při ní tolik pracovních úrazů, má i tento druh těžby svá specifická rizika.Více informací