Co znamená sytém LOCKOUT/TAGOUT, tzv. LOTO v oblasti BOZP a PO ?

Definice a význam systému Lockout/Tagout (LOTO)

Systém Lockout/Tagout (zamknout/označit), zkráceně LOTO, je bezpečnostní procedura, která zajišťuje, že nebezpečné zařízení je správně vypnuto a nemůže být znovu spuštěno, dokud nejsou dokončeny všechny údržbářské nebo opravné práce. Proces “zamknutí” zahrnuje fyzické zajištění zařízení pomocí zámku, zatímco “označení” zahrnuje připevnění visačky, která informuje ostatní o důvodu uzamčení a identitě osoby, která zařízení zamkla.

V průmyslovém a výrobním prostředí se často setkáváme se zařízeními, která pracují s vysokým napětím, tlakem nebo teplotou. Tyto energie mohou být smrtelně nebezpečné, pokud nejsou správně kontrolovány. Představte si například, že technik provádí údržbu na stroji a někdo nevědomky stroj spustí. Důsledky mohou být katastrofální. LOTO je zde proto, aby takovým situacím předcházel.


Rozdíl mezi Lockout a Tagout

Ačkoli se termíny “Lockout” a “Tagout” často používají zaměnitelně, mají odlišné významy:

 • Lockout – fyzické zajištění (uzamčení) stroje nebo zařízení pomocí fyzického zámku.
 • Tagout – poskytuje dodatečné informace (označení) o důvodu a povaze uzamčení.


Co tedy v praxi znamená “zamknout” a “označit”?

 • Zamknout – proces “uzamčení” zahrnuje fyzické zajištění zařízení tak, aby nemohlo být spuštěno nebo aktivováno. To se obvykle provádí pomocí zámku, který zabraňuje spuštění zařízení nebo přístupu k jeho ovládacím prvkům.
 • Označit – proces “Označení” zahrnuje připevnění visačky k zamčenému zařízení. Tato visačka informuje ostatní osoby o důvodu uzamčení, identitě osoby, která zařízení zamkla, a dalších relevantních skutečnostech.


Typy energií, které může LOTO kontrolovat

Systém LOTO je navržen tak, aby kontroloval různé typy nebezpečných energií, mezi které patří:

 • Elektrická energie – zahrnuje vše od vysokonapěťových zdrojů po běžné elektrické obvody.
 • Mechanická energie – uložená v pohyblivých částech strojů, například v pružinách nebo lopatkách.
 • Tepelná energie – zahrnuje vysoké teploty, které mohou být pro pracovníky nebezpečné.
 • Chemická energie – uložená v chemických látkách, která může být uvolněna v podobě toxických par nebo výbuchů.
 • Hydraulická a pneumatická energie – uložená v kapalinách nebo plynech pod tlakem.


Kroky pro správné provedení LOTO

Správné provedení systému Lockout/Tagout (LOTO) je nezbytné pro zajištění bezpečnosti pracoviště. Každý krok je důležitý a vyžaduje pečlivou pozornost a dodržování. Postupujte podle tohoto průvodce krok za krokem.

1. Příprava na vypnutí

Před zahájením postupu je důležité provést důkladnou kontrolu zařízení a identifikovat všechny zdroje energie. To zahrnuje nejen hlavní zdroje, ale také všechny sekundární zdroje, které by mohly být přehlédnuty.

2. Oznámení všem dotčeným osobám

Před zahájením je také naprosto nezbytné informovat všechny pracovníky v oblasti o nadcházejícím uzamčení. To zahrnuje nejen techniky, kteří budou provádět údržbu, ale také ostatní pracovníky, kteří by mohli být ovlivněni vypnutím zařízení.

3. Vypnutí zařízení

Zařízení by mělo být vypnuto standardním způsobem, jak je uvedeno v manuálu nebo provozních pokynech. To zajišťuje, že zařízení je v bezpečném stavu před zahájením LOTO postupu.

4. Izolace systému (de-energizace)

Po vypnutí zařízení je důležité izolovat všechny zdroje energie. To může zahrnovat odpojení elektrických zdrojů, uzavření ventilů nebo odpojení hydraulických nebo pneumatických systémů.

5. Odstranění reziduální nebo uložené energie

I po vypnutí a izolaci zařízení v něm může stále zůstat určitá reziduální energie. Tato energie může být uložena v kondenzátorech, pružinách nebo tlakových nádržích. Je důležité před zahájením údržby tuto energii bezpečně uvolnit.

6. Proces uzamčení a označení

Jakmile je zařízení vypnuto a všechny zdroje energie jsou izolovány, může začít proces uzamčení. To zahrnuje umístění zámku na zařízení tak, aby nemohlo být znovu spuštěno. Po uzamčení by měla být k zařízení připevněna visačka, která informuje ostatní o důvodu uzamčení a identitě osoby, která zařízení zamkla.

6. Závěrečná kontrola a ověření celého systému LOTO


Zařízení a nástroje používané v LOTO

Správné provedení Lockout/Tagout (LOTO) postupu vyžaduje specifické nástroje, které zajišťují, že zařízení nebo stroj je bezpečně izolován od všech zdrojů energie. Výběr správného vybavení je pro účinnost celého procesu klíčový.

 • Zámky – jsou speciálně navrženy tak, aby nemohly být snadno odstraněny bez klíče nebo hesla. Mohou mít různé formy a velikosti v závislosti na aplikaci, například západkové zámky, kabelové zámky nebo zámky s dlouhým hřbetem.
 • Visačky – jsou zpravidla vyrobeny z odolného materiálu, jako je plast nebo laminát, a obsahují informace o důvodu uzamčení, identitě osoby, která zařízení zamkla, a další důležité informace.
 • Blokovací zařízení – používají se k fyzické izolaci zdrojů energie, například blokovací zařízení pro ventily, elektrické vypínače nebo hydraulické systémy.
 • Klíčové stanice – slouží k uchovávání klíčů od zámků, které se používají při LOTO postupu. Zajišťují, že klíče jsou bezpečně uloženy a mohou být přístupné pouze oprávněným osobám.

Jak vybrat správné vybavení pro různé aplikace?

Výběr správného vybavení závisí na konkrétní aplikaci a potřebách:

 • Typ zařízení – některá zařízení mohou vyžadovat specifické typy zámků nebo blokovacích zařízení. Například velký průmyslový ventil by mohl vyžadovat robustní blokovací zařízení.
 • Druh energie – různé zdroje energie mohou vyžadovat různé nástroje. Elektrické obvody mohou vyžadovat speciální elektrické zámky, zatímco hydraulické systémy mohou vyžadovat specifická blokovací zařízení.
 • Počet pracovníků – v situacích, kdy na jednom zařízení pracuje více osob, může být potřeba více zámků a visaček, aby každý jedinec mohl aplikovat svůj vlastní zámek a visačku.
 • Bezpečnostní normy – vždy je důležité zajistit, aby vybavení splňovalo všechny místní a mezinárodní bezpečnostní normy.

Výzvy a běžné chyby v LOTO

Existuje několik běžných chyb a výzev, které mohou komplikovat nebo dokonce zmařit účinnost tohoto bezpečnostního systému.

Příklady situací, kdy LOTO může selhat

 • Nedostatečná příprava – pokud pracovníci nejsou řádně vyškoleni nebo nejsou k dispozici správné nástroje, může dojít k selhání postupu.
 • Nedostatečné označení – pokud visačka není jasně viditelná nebo neobsahuje všechny potřebné informace, může dojít k nedorozumění.
 • Předčasné odstranění zámků – pokud jsou zámky nebo visačky odstraněny před dokončením údržby nebo opravy, může to vystavit pracovníky riziku.
 • Více zdrojů energie – některá zařízení mohou mít více než jeden zdroj energie, který je třeba izolovat. Pokud některý z těchto zdrojů není správně identifikován a izolován, může to vést k selhání.

Doporučení pro předcházení těmto chybám

 • Školení – pravidelné a důkladné školení všech pracovníků, kteří se podílejí na LOTO postupu, je nezbytné.
 • Důkladná kontrola – před zahájením by měla být provedena důkladná kontrola zařízení a identifikovány všechny zdroje energie.
 • Jasné komunikační protokoly – vytvoření jasných komunikačních protokolů mezi všemi pracovníky v oblasti může pomoci předejít nedorozumění.
 • Pravidelné revize – pravidelné revize a aktualizace LOTO postupů a nástrojů mohou zajistit, že všechny nové výzvy nebo změny v zařízení budou řádně zohledněny.
 • Používání kvalitního vybavení – investice do kvalitních zámků, visaček a dalšího vybavení mohou pomoci snížit riziko selhání.

Legislativa a standardy

Ačkoli LOTO postup je v mnoha zemích legislativně zakotven, u nás je situace specifická. V České republice není zavedení procedury Lockout/Tagout zatím jednoznačně legislativně vyžadováno. Nicméně zavedení tohoto systému může pomoci zaměstnavatelům splnit základní povinnosti stanovené v zákoníku práce, zejména v oblasti prevence rizik a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.