Kvalifikovaná osoba pro prohlídku pracovních plošin

Podle nařízení vlády č. 193/2022 Sb., příloha č. 2, čl. 3.2 se musí provádět v intervalu, který nesmí překročit 3 měsíce, běžná prohlídka pracovních plošin. Tato povinnost je také v normě ČSN ISO 18893 čl. 5.2.4, kde je uvedeno že běžná prohlídka musí být provedena kvalifikovanou osobou. V uvedené normě je také definice, kdo je považován za kvalifikovanou osobu. V praxi se setkáváme s různými výklady, kdo vlastně naplňuje, kromě revizních techniků a výrobců pracovních plošin, požadavek na kvalifikovanou osobu. Může být touto kvalifikovanou osobou také obsluha, která je vyškolena, seznámena s průvodní i provozní dokumentací a prakticky zacvičena na konkrétní model pracovní plošiny?

Běžná prohlídka je kontrola vyhrazeného zdvihacího zařízení (pracovní plošiny) s cílem ověřit technický stav podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy (např. zmíněná ČSN ISO 18893) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pravidelných intervalech v mezidobí revizí a zkoušek, které provádí osoba s kvalifikací stanovenou podle místního provozního předpisu, a to ve smyslu čl. 1.1. písm. c) přílohy č. 2 NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Dále v příloze č. 4 NV č. 193/2022 Sb. jsou uvedeny požadavky na minimální odbornou praxi pro činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání, kdy osoba provádějící  kontroly musí být minimálně vyučena v oboru    strojním    nebo elektrotechnickém s dvouletou praxí v oboru. Dále v dané problematice zastáváme také názor, že kvalifikovaná osoba je zcela jednoznačně definována v ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz, konkrétně pak v čl. 3.10. A zaměstnavatel – provozovatel rozhodne a stanoví bližší kvalifikační požadavky, zejména v návaznosti na provedenou analýzu rizik v rámci příslušného subjektu a s přihlédnutím k průvodní dokumentaci dodané výrobcem (dodavatelem) příslušné pracovní plošiny, v konkrétním pracovním systému. Obsah pracovního systému je uveden v čl. 2.3.1 Přílohy č. 3 k NV č. 193/2022 Sb. Převažuje názor, že kvalifikovaná osoba musí rovněž splnit požadavky uvedené v čl. 3.10 ČSN ISO 18893 (osoba, která na základě uznaného stupně vzdělání, osvědčení nebo profesního postavení, nebo rozsáhlých znalostí, školení a zkušeností úspěšně prokázala svou schopnost řešit nebo analyzovat problémy spojené s předmětnou věcí, prací nebo projektem).


zdroj: bozpinfo.cz