Lešení – rychlé informace k základním povinnostem

  • Dokumentace lešení – pro lešení musí existovat návod na montáž a používání. Obsah návodu je uveden v části 8 ČSN EN 12811-1:2004 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh a v části 9 ČSN EN 12810-1:2004 Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobky. V návodu musí být, mimo jiné, popsán způsob zajištění tuhosti a únosnosti konstrukce, rozmístění ztužidel, kotev, síly v jednotlivých kotvách, síly působící ze sloupků na terén atd. Návod musí být k dispozici při montáži, demontáži i při používání lešení.
  • Stav lešeňových prvků a dílců – všechny součásti lešení musí být udržovány v náležitém stavu. Je to obvykle návod, který popisuje jednotlivé dílce, stanovuje způsob údržby, skladování nebo možnost případných oprav.
  • Pracovníci, kteří montují lešení – musí být vyškoleni a jejich znalosti ověřeny, viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha část VII odst 7. Obsah a četnost školení, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků a vedení dokumentace stanoví zaměstnavatel. 
  • Osoby řídící stavbu lešení – Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá (NV č. 362/2005 Sb.). Požadavky na tuto způsobilost nejsou konkrétně stanoveny, jsou však nezbytné odborné i praktické znalosti a zkušenosti. Záleží samozřejmě na rozsahu prováděných prací, druhu lešeňové konstrukce, náročnosti vnějších podmínek apod. Je možno konzultovat se zástupci Českomoravské komory lešenářů (ČMKL), viz stránky www.komoralesenaru.cz, případně s některým z instruktorů lešenářské techniky, kteří absolvovali příslušné odborné kurzy.  
  • Dokumentace stavěného lešení – lešení musí být vždy technicky dokumentováno. Nemusí vždy stačit návod. Pokud konstrukce konkrétního lešení přesahuje parametry uvedené v návodu, musí být k dispozici i další dokumentace, která prokáže statickou, funkční a pracovní bezpečnost lešení v daném rozsahu (konstrukční provedení, výška, nosnost apod.)
  • Předání konstrukce lešení – lešení musí předat odborně způsobilá osoba odpovědná za montáž zápisem do stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu. Konstrukce se předává osobě odpovědné za užívání lešení na základě prohlídky úplně vybavené a dokončené konstrukce.
  • Provádění odborných prohlídek – lešení je nutno podrobovat pravidelným odborným prohlídkám. Jejich četnost uvádí návod, případně se lze řídit normou ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení, kde je požadována odborná prohlídka každý měsíc, u lešení pojízdných, zavěšených a vystavených účinkům mechanického kmitání pak každých 14 dnů. Také o odborné prohlídce musí být proveden zápis do stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu. Není-li dohodnuto jinak, je za provádění odborné prohlídky odpovědný uživatel lešení. Konkrétní pravidla pro provádění odborných prohlídek musí být stanovena při předání lešení.


zdroj: bozpinfo.cz