Používání ochranných rukavic při řezání ruční okružní pilou.

Existuje jasné pravidlo pro povinnost používání ochranných rukavic při řezání ruční okružní pilou? Smí se rukavice používat, nebo ne?

Kotoučová pila (ruční okružní pila nebo stolní kotoučová pila) patří mezi velmi nebezpečné dřevoobráběcí stroje. Při neodborné manipulaci může dojít k vážným poraněním, jako je pořezání nebo amputace končetiny nebo její části (například prstů na rukou). Je zapotřebí dodržovat bezpečný způsob práce s kotoučovou pilou a předcházet tak případným poraněním, nebo v některých případech i fatálním zraněním.

V § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se uvádí, že minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením je používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací, a že zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou. Součástí provozní dokumentace je mimo jiné i návod výrobce pro manipulaci se zařízením [viz § 2 písm. e) a f) tohoto nařízení].

V bodě 1.7.4. přílohy č. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen návod k použití v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu, a dále že návod k použití přiložený ke strojnímu zařízení musí být buď „původním návodem k použití” nebo „překladem původního návodu k použití”, přičemž k překladu musí být přiložen původní návod.

V bodě 1.7.4.2 písm. k) až m) přílohy č. 1 tohoto nařízení se mimo jiné uvádí, že každý návod k použití musí obsahovat alespoň následující údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu, tj. pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení a v případě potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy; údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením; pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel, popřípadě včetně osobních ochranných pomůcek, které musí být poskytnuty.

Z výše uvedeného je patrné, že zařízení musí být používáno v souladu s návodem k použití, přičemž výrobce zařízení musí v tomto návodu uvést osobní ochranné pomůcky, které musí být poskytnuty pro bezpečnou práci s tímto zařízením.

Vedle zmiňované povinnosti výrobce zařízení vyhodnotit rizika spojená s používáním zařízení a uvedením bezpečnostních opatření, které musí přijmout uživatel, včetně osobních ochranných pracovních prostředků, které musí být poskytnuty, zde existuje i zákonná povinnost zaměstnavatele poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s požadavky uvedenými v § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) a jeho prováděcím právním předpisem, tj. nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

V § 104 odst. 5 ZP se uvádí, že osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

V § 3 odst. 4 citovaného nařízení se pak uvádí, že způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Charakter a druh práce a pracoviště se může měnit, takže zaměstnavatel musí vždy vyhodnotit rizika pro jednotlivé činnosti s daným zařízením a pracoviště a k těmto činnostem přijmout adekvátní technicko-organizační opatření, včetně poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků.

Vzhledem k riziku zachycení je používání rukavic na kotoučových pilách zakázáno!

zdroj: bozpinfo.cz