Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.9. 2020.

ČSN ISO 16092-2 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.

ČSN ISO 16092-4 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) LED moduly pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost. S účinností od 18. 12. 2022 se zrušuje ČSN EN 62031 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost z dubna 2009.

ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 21904-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Obecné požadavky z ledna 2017.

ČSN EN ISO 21904-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Požadavky na zkoušení a značení z listopadu 2013.

ČSN EN ISO 21904-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu – Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic ze září 2009.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Vozíky s proměnným vyložením+).

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení – Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví – Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky z března 2013.

ČSN EN ISO 16972 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Slovník a grafické značky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Definice názvů a piktogramy z ledna 2000.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení z června 2010.

ČSN EN ISO 18526-1 (83 2405) Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 1: Geometrické optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-2 (83 2405) Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 2: Fyzikální optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-4 (83 2405) Ochrana očí a obličeje – Zkušební metody – Část 4: Makety hlavy.

ČSN EN ISO 20024 (83 8206) Tuhá biopaliva – Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích.

ČSN EN 17109 (94 2404) Horolezecká výstroj – Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

zdroj: bozpinfo.cz