Seznamte se s informačními webovými stránkami určenými zahraničním pracovníkům.

Zorientovat se v pracovněprávních předpisech může být často náročné i pro českého zaměstnance. Pracovník ze zahraničí musí navíc řešit oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Problematika pobytových oprávnění je z hlediska české legislativy velmi komplikovaná, navíc zde existuje odlišná úprava pro cizince ze třetích zemí mimo Evropskou unii, a odlišná pro občany EU a jejich rodinné příslušníky. Překážkou k získání relevantních informací se může také stát jazyková bariéra.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku z Ústavu práva Akademie věd ČR, v. v. i., připravil dvě webové stránky určené zahraničním pracovníkům, které se snaží jednoduchou a srozumitelnou formou FAQ zodpovědět nejčastěji kladené otázky k práci cizinců v České republice. Součástí jsou také otázky, které upozorňují na všechny negativní důsledky, které jsou s výkonem nelegální práce spojeny, a naopak zdůrazňují, jaké výhody a právní ochrany jsou spojeny s výkonem práce v souladu s českými právními předpisy.

Webová stránka www.pracecizincu.cz je určena cizincům – občanům třetích zemí mimo EU. Obsah je plně dostupný v češtině, angličtině, ukrajinštině, rumunštině a vietnamštině.

Webová stránka www.eu-citizens.cz je určena občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Je dostupná v češtině, angličtině, rumunštině, bulharštině a polštině.

Jaké informace tu uživatel může nalézt?

Informace o pobytu cizinců ze třetích zemí / občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR;
podmínky výkonu legální pracovní činnosti v ČR;
základní informace o pracovněprávních vztazích v ČR;
výhody legální práce v ČR;
vysvětlení, co se rozumí nelegální prací cizinců v ČR;
rizika spojená s nelegální prací v ČR včetně důsledků;
práva cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení;
základní informace o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.zdroj: bozpinfo.cz