Bezpečnost práce v dopravě – zdravotní způsobilost řidičů

V rámci kontrolní činnosti se často opakují zjištění na téma zdravotní způsobilost v dopravě. Zaměstnavatel je přitom povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci (řidiči) byli zdravotně způsobilí.

Zdravotní způsobilost řeší více zákonů a nařízení vlády. Není tedy lehké se v legislativě týkající se této problematiky orientovat. Proto je zásadní pochopit, která legislativa je pro tuto oblast primární a je nutné ji dodržovat. 

Při kontrolách zdravotní způsobilosti řidičů bývají zjištěna následující pochybení: 

  1. Poskytovatel pracovnělékařské péče vystaví lékařský posudek, aniž by byl předložen dopravně psychologický posudek. Přesto je posudek vydán a zaměstnanec je zdravotně způsobilý.
  2. Poskytovatel pracovnělékařské péče ve formuláři uvede, kdy bylo dopravně psychologické vyšetření provedeno, ale dopravně psychologický posudek pozbyl platnosti. Přesto poskytovatel pracovnělékařské péče vystaví posudek s výsledkem zdravotně způsobilý. 
  3. Poskytovatel pracovnělékařské péče netuší, že součástí lékařského posudku je vyšetření, které musí zaměstnanci absolvovat. A to je právě dopravně psychologické vyšetření. Například v případě, že řídí vozidla vybavená výstražnými světly (modré, či červené barvy) jako městská policie, řidiči sanitních vozidel aj.

Většina zaměstnavatelů se řídí zákony řešící zdravotní způsobilost. Zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, či vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. Ale v případě, že se jedná o řidiče z povolání, je potřeba se řídit a zdravotní způsobilost posuzovat podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. 

Zaměstnavatel odpovídá za zdravotní způsobilost zaměstnanců, ale je důležité si uvědomit, že posudek vystavuje poskytovatel pracovnělékařské péče, proto je nutné, aby sám zaměstnavatel znal lhůty lékařských posudků. Není možné, aby v případě vrácení posudků zpět od lékaře vlastně nevěděl, jaké náležitosti má posudek obsahovat a jaká je jeho platnost. Cílem článku je pomoci se v dané problematice zorientovat. 

Ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce ukládá zaměstnavateli podmínku nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Zákon č. 361/2000 Sb. ukládá, že pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65  a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. Součástí lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je i část o dopravně psychologickém vyšetření. U řidičů starších 50 let se musí dopravně psychologický posudek provádět v pravidelné 5leté periodě nejpozději v den 50. narozenin. A právě  tato podmínka nebývá často splněna. 

Kdo má povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření, naleznete v příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. „Pro účely přílohy jsou zařazeni do
– skupiny 1 – žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel AM, A1, A2, A, B1, B a B+E (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.), 
– skupiny 2
a) řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
b) řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní 
zvukové výstražné znamení,
c) řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
d) žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu, nebo
e) žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.).zdroj: bozpinfo.cz