Vyhrazená elektrická zařízení – dlouho očekávaná legislativa!

Dne 1. 7. 2022 po roce platnosti nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a spolu s ním vstoupila v účinnost příslušná prováděcí nařízení vlády. Tento článek se snaží upozornit na některé důležité statě a změny oproti dřívějším předpisům, které se týkaly elektrického zařízení a činností na něm.

Nařízení vlády byla uveřejněna ve Sbírce zákonů č. 89 dne 30. 6. 2022 a jsou to:

  • Nařízení vlády  č. 190 o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
  • Nařízení vlády č. 191 o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
  • Nařízení vlády č. 192 o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
  • Nařízení vlády č. 193 o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;
  • Nařízení vlády č. 194 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Pro elektrotechnickou praxi jsou důležitá NV č. 190/2022 Sb. a NV č. 194/2022 Sb. s výše uvedeným zákonem. Zákon č. 250/2021 Sb. nahrazuje a mimo jiné ruší:

  • zákon č. 174/1968 Sb. o státním a odborném dozoru nad bezpečností práce, 
  • vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
  • vyhlášku č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních),
  • část sedmou, devátou a jedenáctou vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Zákon dále upravuje: 

  • požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci,
  • výkon státní zprávy vzhledem k provozu vyhrazených technických zařízení,
  • práva a povinnosti osob, které provozují různé činnosti v souvislosti s vyhrazenými technickými zařízeními,
  • předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízení pod napětím.

Zákon v § 19 určuje podmínky odborné způsobilosti k činnostem osob na elektrickém zařízení, a to nejen na vyhrazeném elektrickém zařízení. Osoby vykonávající činnosti na elektrickém zařízení zákon rozděluje oproti dříve platné vyhlášce č. 50/1978 Sb. pouze na osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které jsou školené ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. 

Odbornou způsobilostí revizních techniků a jejím nabýváním se zabývá § 11 zákona.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízení vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

Oprávnění vydaná Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

Bezpečnost starších vyhrazených technických zařízení bude až do jejich rekonstrukce posuzována podle předpisů platných v době uvedení těchto zařízení do provozu.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Toto nařízení vlády (dále jen NV) nahrazuje vyhlášku č. 73/2010 Sb. a zčásti vychází z požadavků technické normy ČSN EN 50110–1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zřízeních – Část 1: Obecné požadavky.

NV stanoví:  

  • jaká vyhrazená elektrická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob a zařazuje je do tříd,
  • požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístnění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení,
  • požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

Za vyhrazená elektrická zařízení (dále jen VEZ) se dle tohoto NV považují:

  • elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie, elektrické instalace staveb a technologií,
  • zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Za VEZ se nepovažují: 

a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určeny pro pevné připojení k elektrické síti,

b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,

c) zdravotnické elektrické přístroje,

d) elektrická strojní zařízení,

e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí nepřevyšujícími bezpečné hodnoty podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zařízení uvedená v bodech a – d jsou stanovenými výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 90/2016 Sb., u kterých je bezpečnost při uvádění na trh nebo do provozu ošetřena jinými předpisy, příslušnými NV a technickými normami. Rovněž tak během provozu se na tyto výrobky vztahují jiné předpisy (NV č. 378/2001 Sb.).
Nařízení vlády dále rozděluje VEZ do tříd a skupin dle míry možného ohrožení a druhu zařízení, jsou to třídy I skupina a – d a třída II skupina a, b.

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé s platným oprávněním vydaným podle zákona a přílohy č. 1 tohoto NV.

Oprávnění obsahuje pro daný účel rozlišovací znaky, a to:

I. Podle rozsahu vyhrazeného elektrického zařízení E1 – E3 (E4 je zrušeno);

II. Podle druhu vyhrazeného elektrického zařízení A a B;

III. Podle druhu činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení M, O, R, Z.

V požadavcích na bezpečnost VEZ při uvádění do provozu je mimo jiné kladen důraz na průvodní dokumentaci odpovídající skutečnému stavu včetně dokumentace posouzení vnějších vlivů, a kdy a za jakých podmínek, případně změn, musí být provedeny revize.

Provozovat VEZ lze jen tehdy, pokud jsou činnostmi na zařízení pověřovány pouze fyzické osoby odborně způsobilé v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti, neurčí-li výrobce další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na rizika činností na tomto zařízení.

Před zahájením práce na VEZ musí být vyhodnocena všechna rizika. Fyzické osoby pověřené činnostmi na VEZ nebo v jejich blízkosti musí být řádně školeny. Osoby odpovědné za provoz VEZ musí mít písemné – prokazatelné pověření provozovatele VEZ. Pro každou činnost na VEZ určí vedoucí práce osobu s vhodnou odbornou způsobilostí.

K provádění revizí VEZ je určen revizní technik. Revizní technik je fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení podle § 11 odst. 3 zákona v rozsahu dle přílohy č. 2 tomuto NV. § 10 NV uvádí požadavky na zprávu o revizi VEZ, v bodě 2 je uveden požadavek na výchozí revizi na rozsáhlejší zařízení VEZ, kde je revize vypracovávaná po částech. Před uvedením takového zařízení do provozu musí být vypracována souhrnná zpráva, ke které lze využít jednotlivé zprávy o výchozích revizích. Tuto zprávu však může napsat, vypracovat jen ten revizní technik, který má všechna patřičná oprávnění pro daný objekt.

NV obsahuje 5 příloh:

  1. Oprávnění k opravám, revizím zkouškám vyhrazených elektrických zařízení;
  2. Osvědčení revizního technika vyhrazených elektrických zařízení;
  3. Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize;
  4. Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi u vyhrazených elektrických zařízení;
  5. Minimální lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (Při uplatňování této přílohy se lze řídit technickými normami, avšak NV vlády má vždy přednost, lze použít kratší lhůty revizí, než jsou uváděny).

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

NV nahrazuje vyhlášku č. 50/1978 Sb. a stanoví požadavky na:

  • odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím, na elektrických zařízení pod napětím a revize VEZ,
  • odbornou způsobilost právnických, podnikajících osob a zaměstnanců, 
  • prověřování odborné způsobilosti a stupně způsobilosti,
  • způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti v elektrotechnice,
  • na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činnosti na VEZ.

Odbornou kvalifikací dle tohoto NV je: 

  • ukončené vzdělání v elektrotechnickém oboru nebo v oboru, který splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání,
  • úplná profesní kvalifikace a profesní kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). 

Osoba, jak právnická, tak podnikající fyzická provozující elektrické zařízení, nebo provádějící činnosti a řízení na tomto zařízení zajistí, aby ve stanovených případech tyto činnosti vykonávaly jen odborně způsobilé osoby k výkonu těchto činností.

Za činnost na elektrickém zařízení se nepovažuje obsluha jednoduchého zařízení pro běžné účely malého a nízkého napětí.

Osoby provozující elektrické zařízení zajistí, aby osoby provádějící činnosti na elektrickém zařízení byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Žáci a studenti elektrotechnických oborů před zahájením činností na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti musí splnit požadavky na osoby poučené podle tohoto NV a provádět na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich odborným znalostem, a to vždy pod vedením osoby s odpovídající odbornou způsobilostí.

Nařízení vlády dále upřesňuje požadavky na odborné způsobilosti osob k činnostem na elektrickém zařízení:

Osoba poučená podle § 4 NV

Tato osoba byla v rozsahu své činnosti školena o všech právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti v oblasti možných zdrojů rizik na elektrických zařízení a v jejich blízkosti, seznámená s poskytnutím první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly tyto znalosti u ní ověřeny.

Osoba poučená může samostatně obsluhovat elektrické zařízení bez omezení napětí, avšak dotýkat se může jen částí k tomu určených. Ostatní činnosti může vykonávat pouze podle pokynů, pod dohledem nebo pod dozorem.

Osoba znalá podle § 5 NV

Osoba znalá je:

  • osoba znalá pro samostatnou činnost, dále jen „elektrotechnik,“
  • osoba znalá pro řízení činnost, dále jen „vedoucí elektrotechnik.“

Revizní technik podle § 8 NV

Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o odborné způsobilosti k činnosti podle § 19 zákona. Platnost dokladů o osvědčení je 3 roky.

Revize VEZ vykonává revizní technik s platným osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na VEZ v rozsahu pro provádění revizí dle zákona. Platnost osvědčení je 5 let.

NV dále určuje odbornou kvalifikaci, rozsah praxe a činností, povinnosti a ověření znalostí u osob znalých – elektrotechniků a vedoucích elektrotechniků.

NV nezná na rozdíl od vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 10 kvalifikaci pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování. Tuto činnost mohou nadále vykonávat osoby s osvědčením vedoucí elektrotechnik.

Rovněž tak na rozdíl od vyhl. č. 50/1978 Sb. § 11 NV nezná kvalifikaci ve zvláštních případech týkající se absolventů vysokých škol, vědeckých pracovníků a učitelů.
Tito pracovníci jsou dle tohoto NV § 5 elektrotechniky, a to v případě mají-li patřičné vzdělání a složili-li zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice v rozsahu svých činností. 

Absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích všech stupňů škol a nesplňují požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé se na svých pracovištích považují za vedoucí elektrotechniky, samozřejmě pokud složili zkoušku z odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu své činnosti.

Revizní technik má odbornou způsobilost dle zákona a platné osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, požadovanou kvalifikaci a praxi dle prováděné činnosti. Označení revizních techniků pro daný účel je v příloze č. 1 NV č. 190/2022 Sb.

Revizní technik E4X podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. je zrušen vzhledem k tomu, že elektrické spotřebiče, elektrické ruční nářadí, prodlužovací a odpojitelné přívody, ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určeny pro pevné připojení k elektrické síti, již nejsou VEZ. Avšak bezpečnost, jak již bylo výše řečeno, je u nich zajištěna jiným právním předpisem. Pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů ad. nadále platí technická norma ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání spolu s normami ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování činnosti ochranných opatření spotřebičů po opravě a ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů.

Ověření bezpečnosti spotřebičů apod. – zkoušky a případně revize podle výše uvedených předpisů a technických norem může vykonávat dle osoby zodpovědné za elektrické zařízení a zhodnocení rizik osoba znalá, to je podle § 5 NV 194/2022 Sb.:
a) osoba znalá pro samostatnou činnost (elektrotechnik);
b) osoba znalá pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik);
c) revizní technik (E1X, E2X).

V § 9 NV stanovuje požadavky na proškolení, odbornou způsobilost k činnosti v elektrotechnice a zkoušku z odborné způsobilosti. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemného testu o minimálně 10 otázkách a z ústního pohovoru zaměřeného na problematiku a zaměření zkoušené osoby.

NV obsahuje přílohy:

č. 1 – Doklad o úspěšném složení zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice
č. 2 – Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6
č. 3 – Potvrzení o rozsahu podle § 6 odst. 5 nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
č. 4 – Zápis o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.zdroj: bozpinfo.cz