• VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI SAFETY PARTNERS!

  Jsme specialisté na zajištění vašeho bezpečí.
  Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany i koordinace BOZP na staveništi.

 • BEZPEČNOST PRÁCE

  Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce od A po Z.
  Portfolio našich služeb pokrývá veškeré požadavky kladené na BOZP českou i evropskou legislativou – analýza rizik, kategorizace prací, tvorba povinné dokumentace BOZP, osobní ochranné pracovní prostředky, odborná školení a další služby …

 • POŽÁRNÍ OCHRANA

  Zajišťujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany.
  Prověření stavu požární ochrany, zpracování nezbytné dokumentace, tvorba požárních evakuačních plánů a dokumentace zdolávání požáru, odborná školení a další služby v oblasti PO…

 • Koordinace BOZP

  Kompletně se postaráme se o váš stavební projekt z hlediska koordinace BOZP – od tvorby projektové dokumentace, přes přípravné práce až po vlastní realizaci stavby.
  Zpracování plánu BOZP je samozřejmostí …


Společnost SAFETY PARTNERS s.r.o. poskytuje komplexní služby v následujících oblastech:

Veškeré služby jsou poskytovány výhradně prostřednictvím kompetentních – odborně způsobilých – osob, které mají mnohaletou praxi v příslušném oboru a splňují veškeré legislativní požadavky pro výkon této činnosti:

Činnost v oblasti BOZP vykonává výhradně osoba odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO BOZP) podle §10 zákona č. 309/2006 Sb.

Činnost v oblasti PO vykonává výhradně osoba odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany (OZO PO) podle §11 zákona č. 133/1985 Sb.

Činnost koordinace BOZP na staveništi vykonává výhradně koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb.Prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – bezpečnost práce (BOZP)

Poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  od A po Z.

Portfolio našich služeb pokrývá veškeré požadavky kladené na BOZP českou i evropskou legislativou.

Zajišťujeme analýzy rizik na pracovišti, kategorizace prací, povinné roční prověrky BOZP, tvorbu povinné dokumentace BOZP, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), odborná školení, komunikace se státní správou – inspektoráty práce, hygienické stanice, HZS  a další požadované služby.Požární ochrana (PO)

Vedle služeb BOZP zajišťujeme také rozsáhlé služby v oblasti požární ochrany.

Jedná se například o prověření stavu požární ochrany, začlenění činností do kategorií požárního nebezpečí, vypracování požárních řádů a požárních poplachových směrnic, příprava požárních evakuačních plánů a dokumentace zdolávání požáru a zpracování další nezbytné dokumentace pro oblast PO, realizace odborných školení včetně dalších služeb v oblasti PO.


Společnost Safety Partners s.r.o. poskytuje své služby v oblasti BOZP a PO klientům z nejrůznějších oborů. Jedná se například o:

 • hotely a restaurace
 • stavební společnosti
 • logistická centra a sklady
 • zdravotnická zařízení – zejména praktické lékaře, stomatology a lékárny
 • školy a školky
 • provozovatele kancelářských a administrativních budov
 • výrobní společnosti nejrůznějšího charakteru
 • čerpací stanice PHM
 • provozovny různého charakteruKoordinace BOZP na staveništi (Koordinace BOZP)

Kompletně se postaráme se o váš stavební projekt z hlediska požadavků kladených legislativou na zajištění BOZP.

Pomůžeme vám s přípravou a tvorbou stavební projektové dokumentace, přes přípravné práce až po vlastní realizaci stavby. Zajistíme řádný výkon koordinátora BOZP po celý průběh stavby včetně vedení veškeré povinné dokumentace. 

Zpracování povinného Plánu BOZP dle platné legislativy je samozřejmostí.


Služby Koordinátora BOZP na staveništi zajišťujeme pro všechny druhy staveb různého rozsahu:

 • stavby menšího rozsahu – například výstavba (rekonstrukce) bytových domů a menších objektů – knihovny, komunikace, provozovny …
 • stavby středního i většího rozsahu – například výstavba (rekonstrukce) kancelářských a administrativních budov, logistických center a skladů, výrobních hal, obchodních domů, elektráren, větších liniových staveb
 • účastníme se celého procesu stavby – od přípravné fáze, přes zpracování plánu BOZP až po vlastní realizaci stavby
Doplňující informace k naší společnostiJsme držiteli certifikátu Prověřená společnost

Již třetí rok po sobě (kdy jsme se zapojili do tohoto projektu) jsme držiteli certifikátu Prověřená společnost za roky 2020, 2021, 2022 i 2023.

Projekt “Prověřená Společnost” byl zahájen v roce 2013 s cílem poskytnout potenciálním zákazníkům přístup k souboru firem, které si zaslouží uznání za vysokou kvalitu poskytovaných služeb a využívání zásad etiky v oblasti řízení společnosti. Firmy oceněné Certifikátem “Prověřená Společnost” se charakterizují nejen spolehlivostí poskytovaných služeb, ale také bezvadnou pověstí mezi zákazníky a obchodními partnery.

Pro roky 2021 a 2023 jsme získali nejvyšší ocenění v úrovni ELITE !

Společenská odpovědnost (sociální i enviromentální)


Podporujeme Fotbalový klub Sparta Mratín – konkrétně 2 nejmladší věkové skupiny dětí – mini přípravku a mladší přípravku. Tyto dvě skupiny dětí osobně trénuje šéftrenér mratínské mládeže, bývalý skvělý reprezentant a hráč pražské Sparty i belgického Anderlechtu pan Lukáš Zelenka a bývalý hráč pražské Slávie, Bohemians nebo Baníku Ostrava pan Zdeněk Šenkeřík, který také působil v turecké a norské lize.Zapojili jsme se do osvětově-preventivního projektu Českého červeného kříže, kde jsme se staly jsme se partnery pro vydání publikace pro dětiPrvní pomoc není věda“. V této publikaci získají děti základní znalosti první pomoci, díky nimž mohou v případě potřeby zachránit život kamarádovi, rodičům i zcela neznámým lidem, protože budou vědět co dělat, dříve než přijede záchranná služba. Publikace je bezplatně distribuována do škol a dalších institucí, které pracují s dětmi a mládeží.Finančně podporujeme Fond ohrožených dětí – KLOKÁNEK

Pomáháme zvířatům, kdy finančně podporujeme některé zvířecí útulky. Také jsme „adoptovali“ Sovu pálenou z pražské zoologické zahrady.

Úzce spolupracuje s Výrobním družstvem DRUTĚVA. DRUTĚVA je výrobní družstvo, které má dlouholetou tradici. Bylo založeno již v roce 1950 a jako první družstvo umožnilo pracovní zařazení osobám s různým typem zdravotního postižení.

Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO klienty O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

Společnost: Safety Partners s.r.o.
IČ: 03798321
sídlo: Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7
elektronická adresa: info@safetypartners.cz

Správce je poskytovatelem služeb BOZP a PO v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování služeb BOZP a PO
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
III. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:

 • orgány veřejné moci

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

IV. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
 • právo na omezení zpracování – omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu Vll., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
V. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu lll.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.