Pojem koordinátor BOZP, případně koordinace BOZP, by měl znát v dnešní době každý investor, řemeslník, stavebník, projektant a každá osoba, která se účastní stavby nebo se aktivně podílí na jakékoliv práci na staveništi. Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to v etapě přípravy stavby samotné i realizace stavby.


Kdy je nutné nominovat koordinátora BOZP na staveništi?

Povinnost nominovat Koordinátora BOZP na staveništi má “Zadavatel stavby, tedy stavebník nebo-li investor” a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

*

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. platí zejména pro tyto práce – tzv. RIZIKOVÉ PRÁCE:

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10 m
 • práce, které vystavují zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 metrů
 • práce, které jsou spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů z kovu, betonu a dřeva, jež jsou určeny k pevnému zabudování do stavby
 • potápěčské práce a práce nad vodou nebo blízko ní, kde hrozí nebezpečí utonutí
 • práce spojené s výbušninami podle zvláštních předpisů
 • práce, při nichž se používají nebezpečné a vysoce toxické chemické látky a jiné přípravky, ale také při výskytu biologických činitelů podle zvláštních předpisů
 • práce, při nichž je přítomen zdroj ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • práce, které jsou vykonávány v ochranných pásmech energetického a technického vedení
 • studnařské a zemní práce, které jsou prováděny protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla
 • tunelářské práce, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • práce, které jsou prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu


**

§ 15 zákona 309/2006 Sb. budou při výstavbě překročeny tyto limity:

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů. Tyto práce a činnosti budou vykonávány během této doby a bude na nich pracovat najednou více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den.

b) Plán celkového objemu prací přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu.


***

Zde je potřeba si uvědomit, že podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP. Tuto problematiku více upřesňujeme dále.


Pamatujte, že stačí splnit jednu z výše uvedených podmínek!
” Zjednodušeně řečeno, koordinátora BOZP potřebujete, pokud stavíte nebo rekonstruujete objekt, větší než je malý rodinný dům


Kdo je oprávněn zpracovat Plán BOZP?

Podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP.

Koordinátor je zároveň také jediný, kdo může v průběhu stavby do plánu zasahovat – upravovat ho a aktualizovat dle skutečného stavu a změn na stavbě. Stejně tak je zodpovědný za jeho kvalitu a bezchybnost. Za dodržování předem stanovených pravidel a povinností, které jsou v něm uvedeny, pak odpovídá zhotovitel stavby.


Úkoly a role Koordinátora BOZP

Smyslem Koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou.

Koordinátor má za cíl vyhledávat rizika prací všech aktuálních zhotovitelů a vzájemně informovat dotčené zhotovitele o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost.

Koordinátor také zajišťuje minimalizaci ohrožení zdraví třetích osob v rámci stavby (např. veřejnost pohybující se v blízkosti stavby).

Koordinátor BOZP NENÍ osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ani jednoho ze zhotovitelů a nemá tak nahrazovat výkon “klasického bezpečáka” hlavního zhotovitele.

Koordinátor BOZP musí být jmenován a zajištěn ze strany zadavatele stavby (investora), nikoli hlavním (generálním) zhotovitelem.

Koordinátor BOZP (bezpečnosti práce) na staveništi je definován v § 15 zákona 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).


Práva koordinátora BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP, kterého zadavatel stavby pro danou stavbu určil (pověřil funkcí koordinátora), je oprávněn od něho požadovat:

 • veškeré podklady a informace pro svoji činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi,
 • součinnost při plnění svých úkolů,
 • zavázat všechny zhotovitele na dané stavbě, popř. jiné osoby, k součinnosti s ním, a to po celou dobu přípravy stavby a její realizace, včetně vybraného projektanta pro zpracování projektu na danou stavbu.


Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP je při přípravě stavby a při její realizaci povinen

 • zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti se svojí činností dozvěděl, a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanovíli zvláštní právní předpis jinak (§ 15 odst. 5 zákona);
 • předat zadavateli stavby v dostatečném časovém předstihu před zadání díla konkrétnímu zhotoviteli stavby [§ 18 odst. 1 písm. a) zákona]:
  • přehled právních předpisů vztahujících se k dané stavbě,
  • informace o rizicích, která se mohou na stavbě vyskytnout, se zřetelem na práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
  • další nutné podklady pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci a bez zbytečného odkladu předat pověřenému projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popř. jiné osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, a které se týkají jeho činnosti jako OZO koordinátora [§ 18 odst. 1 písm. b) zákona];
 • zpracovat Plán BOZP při přípravě stavby, a to z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; zpracovaný plán aktualizovat během realizace stavby (§ 15 odst. 2 zákona).
 • informovat bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele na dané stavbě o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací [§ 18 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona];
 • upozorňovat bez zbytečného odkladu zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu navrhovat přiměřená opatření [§ 18 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona];
 • oznámit zadavateli stavby neprodleně přijatá přiměřená opatření ke zjednání nápravy, která nebyla zhotovitelem realizována; zadavatel stavby je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem [§ 18 odst. 2 písm. a) bod 3 zákona];
 • při realizaci stavby provádět [§ 18 odst. 2 písm. b) zákona] další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy (zvl. dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), zejména:
 • dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou ekonomicky přiměřená, a to z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, vhodná pro plánování jednotlivých prací, zvl. těch, které se provádějí současně nebo v návaznosti,
 • poskytuje odborné konzultace a doporučení, která se týkají požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, např. odhadu času potřebného pro provedení plánovaných prací, nebo činnosti se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické posypy a procesy a potřebnou organizaci práce v průběhu realizace stavby,
 • zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval přiměřeně rozsahu a povaze stavby a místním a provozním podmínkám staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu ZP známi (tj. žádný další dokument, jako např. dokument o organizaci a řízení BOZP na staveništi některého ze zhotovitelů nemůže nahradit plán BOZP, se kterým jsou spjaty zákonem stanovené povinnosti),
 • zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích dané stavby.


Další činnosti koordinátora při realizaci stavby jsou specifikovány v ustanovení § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné současně nebo v návaznosti s cílem chránit zdraví fyzických osob a zabraňovat vzniku pracovních úrazů nemocí z povolání
 • dává podněty a na vyžádání zhotovitelů na stavbě
 • doporučuje technická řešení nebo organizační opatření pro stanovení technologických nebo pracovních postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby provádí současně nebo na sebe budou navazovat,
 • spolupracuje se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 • sleduje provádění prací na staveništi zhotovitele se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP;
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky zhotovitele a požaduje jejich bezodkladnou nápravu,
 • kontroluje zabezpečení obvodu staveniště zhotovitelem, včetně vstupu a vjezdu s cílem zamezit vstup či vjezd na staveniště nepovolaný osobám,
 • spolupracuje i se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a odborovými organizacemi, popř. s technickým dozorem zadavatele stavby,
 • zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl pozván stavebním úřadem dle § 133 odst. 4 stavebního zákona,
 • navrhuje pro zhotovitele na stavbě termíny kontrolních dnů nebo dílčích kontrolních dnů podle velikosti stavby za účasti zhotovitelů nebo jimi pověřených osob a organizuje jejich konání a záznamy o nich,
 • sleduje, zda zhotovitelé na stavbě dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 • provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP, na něž upozornil zhotovitele a zaznamenává si, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky prokazatelně odstraněny.


Jaké jsou fáze a jako Koordinace BOZP probíhá

Výkon koordinace BOZP na staveništi je rozdělen na dvě fáze, které obsahují další pracovní činnosti, jež jsou uvedeny níže.

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE (PŘEDREALIZAČNÍ)

– Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi.

– Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě.

– Celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech.

– Zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce.

2. REALIZAČNÍ FÁZE

 -Koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů a spolupracovníků.

– Kontrolování celkového zabezpečení staveniště.

– Sledování a dokumentování dodržování zpracovaného plánu BOZP.

– Pozorování a vyhodnocování všech pracovních činností při stavbě.

– Příprava a organizace kontrolních dnů BOZP.

– Vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění.

– Podílení se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací.


Plán BOZP

Plán BOZP je dokument určený pro stavby, který obsahuje informace o staveništi, údaje o pracovních postupech a technologiích, ale také konkrétní požadavky na bezpečnost práce.

Plán BOZP je tedy ucelený technický dokument určený pro stavby, jehož cílem je zajistit co nejlepší bezpečnost práce na staveništi, případně eliminovat, nebo alespoň snížit na přijatelnou míru, rizika , která se na pracovišti vyskytují. Do dokumentu jsou zpracovány zejména informace o technických parametrech staveniště, pracovních a technologických postupech, ale samozřejmě také povinnosti a požadavky týkající se bezpečnosti práce, a to skrz všemi obory a dělnickými profesemi, které se na stavbě vyskytují.

Plán BOZP musí ze zákona zajistit zadavatel stavby, přičemž zpracovat ho může pouze koordinátor BOZP na stavbě.

Pro lepší představu uvádíme diagram, kde je popsán postup spolupráce mezi Zadavatelem, Projektantem a Koordinátorem BOZP v rámci přípravy Plánu BOZP:

Obsah a struktura Plánu BOZP – ukázka
NAŠE SPOLEČNOST JE PŘIPRAVENA VÁM ZAJISTIT KOMPLETNÍ SERVIS V OBLASTI KOORDINACE BOZP NA VAŠÍ STAVBĚ.
SPOLUPRACUJEME S NAŠIMI KLIENTY OD SAMÉHO POČÁTKU STAVEBNÍHO PROJEKTU – TEDY OD PŘÍPRAVNÉ (PŘEDREALIZAČNÍ) FÁZE AŽ PO ZDÁRNÉ UKONČENÍ FÁZE REALIZAČNÍ. ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP A JEHO PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE JE SAMOZŘEJMOSTÍ A ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO A BEZPEČNÉHO DOKONČENÍ PROJEKTU.


V SEKCI REFERENCE NALEZNETE VYBRANÉ UKÁZKY NAŠICH PROJEKTŮ A SLUŽEB U KONKRÉTNÍCH KLIENTŮ Z NEJRŮZNĚJŠÍCH OBORŮ.