Bezpečnost práce při mechanizované těžbě dříví

Z důvodu rychlejšího zpracování velkého objemu dříví je ve vhodných lokalitách stále častěji využívána mechanizovaná těžba dříví, realizovaná především prostřednictvím harvestorové technologie. Přestože je mechanická těžba dříví oproti manuální těžbě dříví (těžba řetězovou pilou) o poznání bezpečnější a nevzniká při ní tolik pracovních úrazů, má i tento druh těžby svá specifická rizika.

Situace v oblasti lesnictví je nadále ovlivněna pokračující kůrovcovou kalamitou, při které je upřednostňována nahodilá těžba kůrovcem napadaného dříví před plánovanou mýtní těžbou. Ke kůrovcové kalamitě se také v posledních letech přidalo i několik větrných kalamit. Aby se zabránilo ještě větším škodám v případě napadení poškozených stromů podkorním hmyzem, je nezbytné provést jejich urychlené zpracování.

Při zpracování kalamity prostřednictvím harvestorové technologie je bezpodmínečně nutné vyžadovat odpovídající zabezpečení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce, aby nedocházelo ke zbytečným pracovním úrazům, případně i ztrátám na životech. Pro použití harvestorové technologie, ať již pro kácení, odvětvování nebo vyvážení sortimentů dříví, musí být provedena odpovídající úprava pracoviště, včetně vyklizovacích linek a skládek dříví a také dodržován zákaz vstupu osob do ohroženého prostoru. Při nasazení více mechanizačních prostředků (harvestorů) v lesním porostu musí být jejich provoz koordinován.

Rozhodující je také dodržení stanoveného sklonu terénu, na kterém se harvestor bude pohybovat. Sklon přibližovacích linek by u harvestorů neměl překročit 40 % a příčný sklon 10 %. Vždy je ale nutné se řídit pokyny výrobce pro daný typ stroje. Jednou ze zásadních podmínek u mechanizované těžby dříví je vymezení ohroženého prostoru, ve kterém se při práci harvestoru nesmí pohybovat žádné osoby. Tento prostor je dán druhem prováděné činnosti. Pro kácení se jedná o kruhovou plochu o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu.

Při odvětvování je nutné vzít do úvahy dosah ramene stroje, kterým je odříznutý kmen přenášen a ohrožený prostor stanovit s ohledem na danou situaci na pracovišti. Při zjištění vstupu osoby do ohroženého prostoru musí operátor (obsluha) zastavit chod stroje. Harvestor musí splňovat zejména požadavky stanovené nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a dalších předpisů, zejména pokud se jedná o vybavení stroje ochrannými zařízeními, která musí být ve funkčním stavu.

Operátor harvestoru musí být k činnosti obsluhy stroje proškolen, seznámen s pracovními postupy a zakázanými způsoby práce a vybaven odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky chránícími ho před riziky, která ho při práci ohrožují. Dále je povinen provádět denní kontrolu a údržbu stroje a před zahájením práce vždy provést zkoušku jednotlivých funkcí. Také nesmí při těžbě dříví pracovat se strojem osamoceně.

Během práce v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy nebo v jeho bezprostřední blízkosti musí být dodržovány požadavky zvláštního právního předpisu (zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů). V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, tzn. i provádět mechanizovanou těžbu dříví. Vlastník příslušné části elektrizační soustavy může ve stanovených případech udělit písemný souhlas s takovou činností v ochranném pásmu a stanovit podmínky, za kterých byl udělen. Uvedené tak vyplývá z ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 11 písm. b) energetického zákona. Při zajišťování bezpečnosti práce při mechanizované těžbě dříví je nezbytné vycházet nejen z obecně platných právních předpisů, které se vztahují k bezpečnosti práce (např. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 339/2017 Sb.), ale je nutné se také řídit pokyny výrobce uvedenými v návodu pro obsluhu daného stroje.

Výše uvedené povinnosti a postupy se vztahují jak na zaměstnavatele a jejich zaměstnance, tak i na podnikající fyzické osoby (OSVČ). Jejich dodržování je předpokladem nejen k předcházení pracovním úrazům, ale také vyhnutí se případnému uložení pokut ze strany orgánů inspekce práce, a to v případě zjištění, že nejsou dostatečně naplňovány.


zdroj: bozpinfo.cz