Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2020 – rozšiřující a doplňující analytická studie

Tuto studii zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP.


Státní úřad inspekce práce byl rozhodnutím MPSV pověřen zpracováním zprávy o pracovní úrazovosti v České republice a vedením databáze statistických údajů o pracovních úrazech ve formátu ESAW, která je zdrojem pro statistická sledování EUROSTAT.

Zpráva je vypracována na základě dvou hlavních zdrojů. Jedním je informační systém o pracovních úrazech, který vede SÚIP na základě záznamů zaměstnavatelů o úrazech, zaslaných příslušným oblastním inspektorátům práce při pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance, a souhrn výsledků kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce na tomto poli. Druhým zdrojem je informační systém ČBÚ, který obsahuje hlášení zaměstnavatelů obvodním báňským úřadům, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu, hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií) a hlášení závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení, včetně souhrnu výsledků ČBÚ při šetření závažných provozních nehod a závažných pracovních úrazů.

Součástí této zprávy je tato rozšiřující a doplňující analytická studie, kterou zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany MPSV, a to na základě poskytnutých dat ze SÚIP, ČBÚ. Dalším zdrojem jsou zde data Českého statistického úřadu o pracovní neschopnosti v ČR, která vycházejí z podkladů České správy sociálního zabezpečení. Výsledkem jsou tabulky a grafy s ukazateli (absolutními a především pak s relativními) pracovní úrazovosti s pracovní neschopností. Zpracovávají se zde údaje o příčinách, zdrojích úrazu, činnosti, místě úrazu a závažnosti, na základě údajů zaslaných zaměstnavateli na záznamu o úrazu. U zraněných zaměstnanců se sleduje věk, pohlaví, a především jaké vykonával zaměstnání, a u podniků pak odvětví, velikost a teritorium (kraj). Vzniká tak komplexnější náhled na celou problematiku.

Přílohu ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2020 naleznete zde:


zdroj: bozpinfo.cz