Správné používání žebříku

V § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení.

V části III. přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, jsou pak stanoveny další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Mezi některé tyto požadavky patří:

 • žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují,
 • na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí; práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat,
 • při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu,
 • po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak,
 • po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba,
 • žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet,
 • sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m,
 • žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití,
 • přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné,
 • u přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností,
 • na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce,
 • zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.

V § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, je uvedeno, že mezi minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením patří používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou. Součástí provozní dokumentace je návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu zařízení.

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že mezi minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení patří používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s návodem výrobce, a že další požadavky na bezpečnost může zaměstnavatel stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou.

Na trhu jsou k dispozici vícedílné žebříky, u nichž je možnost použití některých jejich částí uvedena v návodu na používání. Pokud však v návodu na používání nebo v místním provozním bezpečnostním předpisu tato možnost uvedena není, žebřík by se tímto způsobem neměl používat. V případě potřeby Vám doporučuji obrátit se s dotazem i na výrobce žebříku.

zdroj: bozpinfo.cz