Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Na základě pracovnělékařské prohlídky poskytovatel pracovnělékařské péče nebo registrující poskytovatel posuzované osoby vydává lékařský posudek, z jehož závěru musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována. Jde o samozřejmost v případě zaměstnanců v pracovním poměru. Jak je to u jiných skupin pracovníků?

Uchazeči o zaměstnání a zaměstnanci v pracovním poměru

Na základě vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařské péče nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance (praktický lékař) v případě prací zařazených podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, vydává poskytovatel lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci.

Zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Prohlídky pro všechny „dohodáře“ povinné nejsou. Vstupní prohlídka je povinná v případě, pokud má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (vyhl. č. 79/2013 Sb.) nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která prací rizikovou není.

Periodické prohlídky se provádějí v případě prací stejného druhu, pokud je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Povinnost pracovnělékařských prohlídek se vztahuje i na osoby ve vztahu obdobném vztahu pracovněprávnímu (vysvětlení v tomto článku).

Agenturní zaměstnanci

Stejně tak jako pro jakékoliv jiné zaměstnance v pracovním poměru platí povinnost prohlídky i pro agenturní zaměstnance.

Agentura práce zajišťuje podle § 54 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli, a to prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým agentura uzavřela smlouvu, registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele.

Dobrovolníci

Podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů, musí být mezi dobrovolníkem a vysílající organizací sjednáno podle povahy dobrovolnické služby mimo jiné potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka ne starší než 3 měsíce a při vyslání do zahraničí musí smlouva mezi dobrovolníkem a vysílající organizací vždy obsahovat podle povahy dobrovolnické služby mimo jiné i ujednání o předložení potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka ne starší než 3 měsíce, ve kterém registrující lékař na základě posouzení zdravotního stavu dobrovolníka vymezí činnosti, které s ohledem na svůj zdravotní stav není dobrovolník schopen vykonávat.

Žáci a studenti SŠ, VOŠ

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel.

Lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole se provádí před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání, lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání se provádí při změně zdravotního stavu a před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí (viz níže).

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb osoby (zaměstnavatele), kde se praktická příprava uskutečňuje.

Periodická prohlídka žáka nebo studenta se provádí jedenkrát ročně, pokud při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce.

Posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu se neprovede:

  • pokud je vykonávána činnost za podmínek obdobných výkonu práce zařazené do kategorie první a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem,
  • jestliže tato příprava nebo vyučování začíná v době kratší než 12 kalendářních měsíců ode dne vydání lékařského posudku ke vzdělávání a pokud nedošlo během této doby ke změně zdravotního stavu; posouzení zdravotní způsobilosti se v tomto případě provede nejdéle do 12 kalendářních měsíců ode dne zařazení osoby na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nebo
  • jestliže jiný právní předpis upravující soustavu oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělávání nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání při změně zdravotního stavu se provádějí na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta nebo zletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta; jde-li o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto prohlídky v nezbytných případech provést na žádost ředitele příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Lékařské prohlídky před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejím průběhu se provádějí na základě žádosti ředitele školy; jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.

Studenti VŠ

Problematika zdravotní způsobilosti není právním předpisem upravena. Bude záležet na dohodě mezi právnickou nebo fyzickou osobou, u níž praxe probíhá, se školou studenta.

Osoby samostatně výdělečně činné

Povinnost absolvovat pracovnělékařské prohlídky se na ně nevztahuje.

Jednatelé společností

Povinnost absolvovat pracovnělékařské prohlídky se na ně nevztahuje.

Členové zastupitelstva obce

Povinnost absolvovat pracovnělékařské prohlídky se na ně nevztahuje.

Použité zdroje:

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;

vyhláška č. 79/2013 Sb.,  o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb.;

zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.

zdroj: bozpinfo.cz