Průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů

Jaké jsou informace k průkazu strojníka?

Z pohledu Státního úřadu inspekce práce je nutné, aby obsluha stavebního stroje byla osoba odborně způsobilá, tzn., aby měla odborné předpoklady a splňovala požadavky pro výkon práce. Zaměstnavatel tak zajistí, aby odborná způsobilost obsluh stavebních strojů byla získána v souladu s ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce – Výcvik obsluhy – Obsah a metody (dále jen norma). Norma tak poskytuje základ pro obsah a metody použité pro výcvik obsluhy strojů pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče, který norma udává, je vhodným způsobem k výcviku řidičů pro stroje pro zemní práce.

V České republice je průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů (průkaz strojníka) podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, jedním z možných dokladů o odborné způsobilosti dané obsluhy stavebního stroje.

Zaměstnavatel je dále dle ust. § 103 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné, povinen stanovit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajistit obsluze seznámení s návodem výrobce konkrétního stavebního stroje, obsluhu zaučit a zacvičit v ovládání konkrétního stavebního stroje. Toto může zaměstnavatel provést sám anebo prostřednictvím osoby určené výrobcem stroje nebo dodavatelem daného stroje.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že je třeba dokladovat potřebné znalosti k výkonu daných pracovních činností a znalost právních předpisů platných v České republice.


zdroj: bozpinfo.cz