Uznávání odborné kvalifikace se zaměřením na BOZP a PO

V souvislosti se zahraničními pracovníky z Evropské unie i mimo ni se nás čtenáři ptají, jak je to s uznáváním kvalifikací v BOZP a PO nebo kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací, u nás zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Přehledné informace k této problematice jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Není-li určité povolání nebo činnost na území České republiky regulovaná, je cizinec oprávněn toto povolání nebo činnost v ČR vykonávat, aniž by mu musela být uznána odborná kvalifikace. Záleží pouze na domluvě s potenciálním zaměstnavatelem.

Regulovaným povoláním nebo činností se rozumí takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (například stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost nebo zdravotní způsobilost).

Uznávání vzdělání a kvalifikací všeobecně

Informace k této problematice jsou přehledně uvedeny na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kde se rozlišuje mezi dvěma základními pojmy – uznáváním odborné kvalifikace (tedy způsobilosti k výkonu profese) a uznáváním odborného vzdělání (uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce jinou vzdělávací institucí).

Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

Uznávacím orgánem oprávněným rozhodnout v konkrétní věci o uznání odborné kvalifikace je ústřední správní orgán České republiky, do jehož působnosti regulované povolání náleží nebo jehož působnost je regulovanému povolání nejbližší (jednotlivá ministerstva, komory aj.). V případě, že žadatel hodlá vykonávat regulovanou činnost jako živnost, je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výše uvedené právní předpisy upravují uznávání odborné kvalifikace občanů členských států EU, dalších států EHP (tj. Islandu, Lichtenštejnska, Norska) a Švýcarska, který svou odbornou kvalifikaci získal mimo Českou republiku na území jakéhokoliv členského státu EU, EHP a Švýcarska.

Na kvalifikace nabyté mimo Evropskou unii se směrnice ani zákon o uznávání odborné kvalifikace nevztahuje. Jedinou možností pro držitele těchto kvalifikací je uznání vzdělání, tzv. nostrifikace. Tu provádějí krajské úřady a v případě vysokoškolských diplomů veřejné vysoké školy. Pro některé profese pak existuje zvláštní právní úprava, která stanoví podmínky uznávání kvalifikace ze zemí mimo EU.

Odborná způsobilost v BOZP, elektrotechnice a PO

Z uvedeného vyplývá, že o uznání odborné kvalifikace cizinců v případě odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se žádá na Ministerstvu práce a sociálních věcí (orgán, do jehož působnosti regulovaná činnost náleží) nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu (pokud by zájemce chtěl  BOZP provozovat jako živnost).

U regulovaného povolání „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ v případě, že byla kvalifikace získání na území EU, EHP nebo ve Švýcarsku je nutné si zažádat o uznání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem jsou příslušné ústřední správní úřady.

V ostatních případech, které se týkají vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., tak uznávání vzdělání provádějí krajské úřady (pro doklady ze základních, středních a vyšších odborných škol), u vysokoškolských diplomů veřejná vysoká škola s obdobným studijním programem, jaký absolvoval žadatel. Podle informací z Technické inspekce ČR se následně pak postupuje jako u českých uchazečů. Zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb., kterou uchazeč vykonat musí (ta je nepřenosná), zajišťuje zaměstnavatel.

Informace ohledně uznávání odborné kvalifikace v oblasti požární ochrany (odborně způsobilá osoba v požární ochraně – OZO, technik požární ochrany), kdy jde také o činnost regulovanou, podal plk. Mgr. Petr Vojtíšek, vedoucí Oddělení personálního a vzdělávání generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Říká, že od roku 2005 měli žádosti pouze ze Slovenské republiky.

Existují dva postupy, jak může cizí státní příslušník získat odbornou způsobilost. První způsob je upraven zákonem č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a týká se pouze kvalifikací nabytých v členských státech EU.

S ohledem na odlišnosti právních úprav požární ochrany v České republice a v jednotlivých státech EU nelze obvykle uznat kvalifikaci v plném rozsahu. Po žadateli pak může být požadováno kromě předložení dokladů (osvědčení o odborné způsobilosti, vysvědčení, diplom atp.) v České republice splnění kompenzačního opatření podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Žadatel si může zvolit jednu z forem kompenzačního opatření, což je buď zkouška před komisí Ministerstva vnitra, nebo absolvování tzv. adaptačního období, tj. období výkonu regulované činnosti v České republice pod dohledem odborně způsobilé osoby. 

V případě zkoušky je postupováno podle § 11 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 20 – 22 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Tematické okruhy pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob jsou zveřejněny v příloze č. 3 vyhlášky o požární prevenci jak pro OZO, tak i pro technika PO. Obsahem zkoušky je obvykle prověření znalosti právních a ostatních předpisů a norem upravujících oblast požární ochrany, platných v České republice. Předmětem zkoušky nejsou všeobecné znalosti z oblasti fyziky, chemie, technologií apod.

V případě adaptačního období, které se stanovuje min. na 6 měsíců, je žadatel povinen si doplnit znalost stanovených oblastí nezbytných pro výkon regulované činnosti. Adaptační období se v závěru vyhodnocuje a žadatel musí rovněž prokázat vědomosti před komisí stanovenou Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Znalosti se prokazují na projektech, které žadatel zpracovával pod dohledem OZO v PO.

K žádosti se přikládá kolek v hodnotě 2000,- Kč. Náklady na adaptační období hradí žadatel. Zkouška je zdarma.

Celé řízení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace vede Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR se sídlem v Praze, kde žadatel vykoná zkoušku.

Zkouška probíhá v českém jazyce. Odborná způsobilost má doživotní platnost, v případě ztráty osvědčení lze zažádat o duplikát.

Druhým způsobem, jak získat odbornou způsobilost pro výše uvedené profese, je podat přihlášku a vykonat zkoušku odborné způsobilosti v plném rozsahu (tematických okruhů v příloze č. 3 vyhlášky o požární prevenci) na Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany se sídlem ve Frýdku-Místku.

zdroj: bozpinfo.cz