Covid-19: posuzování karantény

Lze covid-19 považovat za pracovní úraz či nemoc z povolání? V této souvislosti dochází u odborné i laické veřejnosti k nejasnostem.

SÚIP zastává stanovisko, že onemocnění covid-19 a ani pracovní neschopnost způsobenou nařízenou karanténou nelze považovat za pracovní úraz, neboť dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

V praxi se setkáváme s tím, že zaměstnavatelé vyhotovují v případě onemocnění covid-19 nebo při nařízení karantény záznam o úrazu, neboť toto onemocnění považují za pracovní úraz ve smyslu zákoníku práce. Dovolujeme si informovat o existenci Stanoviska výboru Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP k podmínkám uznání nemoci covid-19 za nemoc z povolání ze dne 25. 3. 2020, které zařazuje onemocnění COVID-19 mezi nemoci přenosné a parazitární dle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko, se kterým se Ministerstvo zdravotnictví ztotožňuje (https://koronavirus.mzcr.cz/lze-uznat-onemocneni-covid-19-jako-nemoc-z-povolani/), blíže specifikuje možné zařazení onemocnění covid-19 mezi nemoci z povolání. Problematika nemocí z povolání a ochrany zdraví na pracovištích nespadá do kontrolní působnosti orgánů inspekce práce, ale do kontrolní působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy krajských hygienických stanic.

zdroj: bozpinfo.cz