Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Koncem roku 2022 se ve Sbírce zákonů objevila pod číslem 452/2022 Sb. dlouho diskutovaná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. S napětím jsme očekávali, zdali se ve vyhlášce objeví všechny navrhované změny. Rozporuplné názory v řadách odborné veřejnosti vyvolalo zvláště zrušení povinných pracovnělékařských prohlídek v 1. a 2. kategorii práce. Pojďme se nyní podívat na novinky, které tato novela přinesla.

Pojem riziko ohrožení zdraví nahradil pojem profesní riziko. Zjednodušila se problematika poradenství a dohledu. Poradenství jsou nyní veškeré poradenské činnosti nezbytné pro účely hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zjištění při dohledu, a dále školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a poradenské činnosti při zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

Dohled podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění, se vykonává na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví, anebo jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb; v těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů.

Ustanovení § 4 uvádí, jaké činnosti zahrnuje provedení lékařské prohlídky – základní vyšetření, zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu, případně též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho předání oprávněným osobám a související administrativní činnost.

Je zrušen § 8, který se týkal lékařské prohlídky uchazeče o vzdělávání a žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první a v kategorii druhé se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují. Stejně tak i podle § 11 odst. 5 se periodické prohlídky provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud jde o práce v profesním riziku nebo konané podle jiného právního předpisu nebo pokud provádění těchto prohlídek zaměstnanec či zaměstnavatel vyžaduje. Pokud jeden nebo druhý prohlídku vyžaduje, zaměstnavatel vystaví zaměstnanci žádost o provedení této prohlídky (nový odst. 7 § 11). Lhůty prohlídek zůstaly stejné.

V § 12 odst. 2 písm. d) se zpřesňuje, že mimořádná prohlídka se provádí, pokud bylo nejméně dvakrát zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření nebo měření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek, a v písm. f) bod 3. pokud byl výkon práce přerušen z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců, nejedná-li se o přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. V odst. 4 se zavádějí se nové pojmy: mimořádná prohlídka v neúplném rozsahu a mimořádná prohlídka v úplném rozsahu. Při provedení mimořádné prohlídky v úplném rozsahu se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11. Při provedení mimořádné prohlídky v neúplném rozsahu nedochází ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.

V § 13 odst. 2 písm. a) bod 3. se opět zpřesňuje pojem opakovaně na nejméně dvakrát, tentokrát se týká dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v souvislosti s výstupní prohlídkou.

Objevuje se nový § 14a týkající se lékařských prohlídek ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, který nahradil původní § 8. Obsah zůstal stejný.

V § 15 odst. 1 písm. c) se ve výčtu náležitostí žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci doplňují údaje o konkrétní pracovní činnosti a režimu pracovní doby.

Paragrafy 16 a 17 jsou prohozeny. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace obsahuje zde ještě navíc oproti předcházející verzi identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis.

V § 18 – Přechodná ustanovení – se uvádí, že osoba uznaná za zdravotně způsobilou podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 452/2022 Sb., se považuje za zdravotně způsobilou podle této vyhlášky do uplynutí doby platnosti jejího lékařského posudku nebo do provedení nejbližší pracovnělékařské prohlídky, nestanoví-li zákon jinak.

Příloha k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Příloha č. 1 se zrušila. Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako Příloha k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Část I. se téměř nezměnila. U bodu 4.1 Celková fyzická zátěž přibyla mezi nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci ještě morbidní obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 40.

Část II. Rizika ohrožení zdraví byla přejmenována na Profesní rizika. Některé činnosti, které dříve vykazovaly rizika ohrožení zdraví, již nejsou brány v potaz – práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona; činnosti epidemiologicky závažné; hlasová zátěž nebo řízení motorových vozidel (tzv. řidiči-referenti).

U práce ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru se zpřesňuje, že musí jít o práci, jejíž součástí je obvyklý přímý kontakt s klienty nebo pacienty.

U prací ve výškách mezi nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, patřila nedoslýchavost znemožňující komunikaci a percepci výstražných zvukových signálů, která je nyní změněna na středně těžkou a těžkou poruchu sluchu; totéž platí u práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů.

U noční práce se vymezuje, že musí jít o zaměstnance pracující v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb. (tzn. zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období uvedeném v § 94 odst. 1 – pozn. redakce), a bod B. zní Nemoci a rizika, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření (doplnilo se slovo rizika) a přibyly zde další body – 8. závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu a 9. rakovina prsu nebo přítomnost významně zvýšeného rizika vzniku rakoviny prsu.

Výčet činností v profesním riziku končí bodem 11., který nově zní: Další práce nebo činnosti v profesním riziku, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a práce zařazené do kategorie druhé, jejichž součástí jsou níže uvedené rizikové faktory pracovních podmínek podle části I.zdroj: bozpinfo.cz