SÚIP v letošním roce uskutečnil přes 13 tisíc kontrol a uložil více než 3 tisíce pokut v souhrnné výši přesahující 335 milionů korun

Za prvních jedenáct měsíců letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 13 284 kontrol. Z tohoto počtu se 4 778 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 026 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 4 868 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 312 kontrol.

Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 449 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 1 865 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a účastnily se v 890 případech kolaudačních řízení staveb.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 21 512 nedostatků, přičemž 11 213 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, 5 104 při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek, 3 876 nedostatků spadalo do oblasti nelegálního zaměstnávání a pod zákon o zaměstnanosti 1 319. Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr, v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby zaměstnanců, a v oblasti agenturního zaměstnávání. Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce v letošním roce 2 993 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 268 občanů České republiky, 2 454 cizinců a 271 občanů členských států EU (mimo ČR). Nejčastěji bylo nelegální zaměstnávání osob odhaleno Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, dále v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji.

V průběhu letošního roku přijaly orgány inspekce práce celkem 4 799 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 2 747 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek (nejčastěji se jednalo o odměňování zaměstnanců a oblast pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), v 827 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci a 1 312 na jiná možná porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, a 618 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

Za období od 1. ledna do 30 listopadu 2021 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 3 177 pokut v souhrnné výši 335 910 500 Kč.


zdroj: bozpinfo.cz