Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 7. 2023

ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury ze září 2022.

ČSN EN 50122-1 ed. 3 (34 1520) Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. S účinností od 25. 7. 2025 se zrušuje ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520) Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem z listopadu 2011.

ČSN EN IEC 60335-2-9 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření. S účinností od 12. 1. 2026 se zrušuje ČSN EN 60335-2-9 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření z ledna 2004.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 23062 (04 0050) Slévárenské stroje – Bezpečnostní požadavky na formovací a jádrovací stroje a související vybavení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 710+A1 (04 0050) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení ze srpna 2010.

ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684) Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 2: Zdraví a bezpečnost+).

ČSN EN 1854 ed. 3 (06 1808) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv. S účinností od 31. 12. 2025 se zrušuje ČSN EN 1854 ed. 2 (06 1808) Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv z prosince 2010.

ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla – Požární ochrana+).

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.zdroj: bozpinfo.cz