Nové NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

S účinností od 1. listopadu 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nahradilo NV č. 495/2001 Sb. Důvodem pro vydání tohoto NV byla povinnost ČR provést transpozici směrnice Komise (EU)2019/1832, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu, a to v rozsahu, v jakém byla směrnice 89/656/EHS transponována nařízením vlády č. 495/2001 Sb.

Změny oproti předchozímu nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

V § 3 odst. 3 se uvádí, že zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. V předchozí verzi pouze seznámen.

V § 3 přibyl odst. 5, který se týká životnosti osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP): OOPP se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.

V § 5 se rozšiřuje odst. 2, který nyní zní: Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

Významnější změny zaznamenaly přílohy.

V příloze č. 1 je opět Tabulka pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik (příklady rizik a částí těla a orgánů). Jsou zde lépe a přesněji specifikována rizika, proti kterým má OOPP chránit.

V příloze č. 2 Jednotlivé typy osobních ochranných prostředků jsou tyto lépe rozděleny do skupin a je tam taktéž bližší upřesnění podle rizik, proti kterým má OOPP chránit.

Příloha č. 3 se nazývá Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků. Je od předchozí verze změněná nejvíce, a jak název napovídá, kromě prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP, jsou zde uvedena také rizika, proti kterým má OOPP chránit. Například ochranná přilba má chránit proti nárazu způsobenému padajícími nebo vyčnívajícími předměty, střetem s překážkou a vysokotlakými tryskami.

Příloha č. 4 Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků se nezměnila.


Příslušné NV naleznete zde:


zdroj: bozpinfo.cz