BOZP všech osob, které vstupují s vědomím zaměstnavatele na jeho pracoviště.

Podle § 101 odst. 5 zákoníku práce se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Je nutné školit každého, kdo vstupuje do areálu firmy, tedy například i pošťáka, který nese poštu na recepci? Kdo může být oprávněnou osobou k takovému proškolení – vrátný? Má být proškolení zdokumentováno? Jak toto řešit v praxi?

Podle ustanovení § 101 odst. 5 zákoníku práce (ZP) se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vztahuje na všechny fyzické osoby (tedy nejen na zaměstnance), které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Tato povinnost není vázána na časový interval, ale na pohyb na pracovištích jiného subjektu. V případě vstupu fyzické osoby do areálu jiné firmy, musí být tato osoba před vstupem seznámena s riziky a zásadami pohybu v areálu a dalšími opatřeními za účelem předcházení vzniku nebezpečné události. Toto seznámení může být provedené zaměstnancem vrátnice a musí být o něm vedena dokumentace. Seznámení může být v případě tohoto „pošťáka“ jednorázové a v případě opakovaného vstupu již není nutné jej opakovat, pokud samozřejmě nedojde v této souvislosti ke změnám vnitřních předpisů. Vzhledem k nebezpečí šíření nemoci COVID-19 je nutné dodržovat přísná hygienická pravidla, včetně toho, že můžete před vstupem do areálu po fyzické osobě požadovat, aby se podrobila měření tělesné teploty či jinému ochrannému opatření, například si navlékla ochrannou roušku.

Jinak právní úprava oblasti BOZP v ustanovení § 103 odst. 1 písm. g) ZP požaduje, aby zaměstnavatel zabezpečil, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí. O těchto informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

zdroj: bozpinfo.cz