Vyhrazená tlaková zařízení – dlouho očekávaná legislativa

Dalším prováděcím nařízením vlády k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, je nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vyšlo ve Sbírce zákonů s účinností od 1. července 2022. Nově tak jsou ustanoveny požadavky i na vyhrazená technická tlaková zařízení.


Nařízení vlády nahradilo vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje, která tlaková zařízení jsou považována za vyhrazená. Ta zařazuje do tříd. Dále stanovuje požadavky na BOZP na těchto zařízeních, požadavky pro montáž a bezpečný provoz, jakož i pro opravy, prohlídky, revize, zkoušky a na provozní dokumentaci. Opomenuty nejsou požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti a požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Zcela zásadní změnou je odlišné definování, která zařízení jsou považována za vyhrazená, a která naopak nikoliv. I když na první pohled se může zdát, že tomu tak není, k jistým změnám došlo.

Zásadní novinkou je, jako u všech druhů vyhrazených technických zařízení, určení osoby odpovědné, tedy provozovatelem určené osoby odpovědné za provoz vyhrazeného tlakového zařízení. Tato osoba musí být seznámena s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení. Provozovatel může určit i více takto odpovědných osob.

Další novinkou jsou požadavky na umístění vyhrazených tlakových nádob. Při jejich umístění je nutné mimo jiné dodržet požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a zohlednit nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplotu, pro kterou je nádoba navržena.

Nařízení vlády stanovuje celou řadu revizí a zkoušek. V rámci montáže a oprav se jedná o zkoušky stavební, tlakové a o první zkoušku. V rámci uvedení do provozu vyhrazeného tlakového zařízení jde o výchozí, provozní a vnitřní revizi a o zkoušku těsnosti, tlakovou a periodickou zkoušku. Nařízení vlády podrobně stanoví požadavky na jejich provedení.

Provozovatel zařízení je povinen v plánu revizí a zkoušek stanovit rozpis revizí a zkoušek. Lhůty nesmí být delší, než stanovené v příloze nařízení vlády. To také stanovuje obsah revizní zprávy.

Provozovatel zařízení je též povinen zajistit zpracování místního provozního předpisu. Pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 (nebezpečné tekutiny uvedené v zákoně č. 350/2011 Sb., nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) a pro kotle do jednoho měsíce od uvedení do provozu. U ostatních vyhrazených tlakových zařízení do dvou měsíců. Předpis musí zpřístupnit obsluze zařízení.

Dále je provozovatel povinen vést záznamy o provozu zařízení a uchovávat v nařízení vlády stanovenou dokumentaci (dokumentace předaná mu výrobcem nebo dodavatelem atd.).

Nařízení vlády též stanovuje požadavky na revizní techniky a topiče. V příloze č. 1 uvádí požadavky pro činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních. Neméně důležitá je i příloha č. 3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pro provozovatele vyhrazených tlakových zařízení platí, že by v současné době měl provést:

  1. inventarizaci všech provozovaných tlakových zařízení, které používá, a to bez ohledu na to, zda je jejich majitelem, či nikoliv;
  2. na základě výsledku inventarizace provést výběr, která zařízení jsou podle nové právní úpravy vyhrazenými technickým zařízeními;
  3. písemně si určit odpovědnou osobu za provoz vyhrazených tlakových zařízení;
  4. dohledat, zda všechna vyhrazená tlaková zařízení mají průvodní a provozní dokumentaci;
  5. zajistit dopracování potřebné dokumentace, včetně plánů revizí a zkoušek;
  6. vytvořit systém (organizaci) zajištění bezpečnosti vyhrazených tlakových technických zařízení, včetně případného hlášení vzniku havárie.


zdroj: bozpinfo.cz