Vyhrazená zdvihací zařízení – dlouho očekávaná legislativa

Dalším prováděcím nařízením vlády k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále zákon o VTZ), je nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vyšlo ve Sbírce zákonů s účinností od 1. července 2022. Jasně stanoví povinnosti pro provozovatele i požadavky na odbornou způsobilost pro různé činnosti v této oblasti.


Změnila se definice vyhrazených technických zdvihacích zařízení (dále VZZ) a je zde také dělení na vyhrazená zdvihací zařízení I. a II. třídy.

VZZ I. třídy jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,

c) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

VZZ II. třídy jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a nepřesahující nosnost 3 200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

c) pracovní plošiny s motorickým pohonem a s výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny.

Požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže, opravy, revize a zkoušky

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět podstatné změny VZZ nebo opravy, pokud jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9 zákona o VTZ. To znamená, že musí mimo jiné určit odborně způsobilou osobu pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních (podmínky odborné způsobilosti jsou uvedeny v § 11 zákona o VTZ), která bude odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí, zkoušek vyhrazených technických zařízení. Zdali jsou podmínky splněny, prověří pověřená organizace (Technická inspekce ČR) a vydá oprávnění, které je platné 10 let.

Druhy osvědčení pro fyzické osoby k činnostem na VZZ (k revizím, ke zkouškám, ke zkouškám včetně revizí el. zařízení výtahů) a oprávnění pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby (k montáži, k opravám, k revizím, ke zkouškám; ke zkouškám včetně revizí el. zařízení výtahů) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

V § 11 nařízení vlády se hovoří o osobě odborně způsobilé k opravám VZZ, která musí být zletilá, svéprávná a zdravotně způsobilá s odbornou praxí a vzděláním podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Absolvuje zaškolení u zaměstnavatele, u něhož pracovala pod dohledem určené osoby odborně způsobilé k opravám vyhrazených zdvihacích zařízení. Délku zaškolení stanovuje zaměstnavatel vnitřním předpisem. V příloze 4 je též uvedeno vzdělání a odborná praxe k revizím a zkouškám, montáži a kontrolám.

Požadavky na způsobilost pověřených osob k obsluze VZZ nebo k vázání břemen podrobně upravuje § 12 nařízení vlády. Včetně proškolení s praktickým zácvikem, zkoušky z odborné způsobilosti, podmínek připuštění ke zkoušce a ověřování znalostí obsluhy.

Kontroly, revize a zkoušky vyhrazeného zdvihacího zařízení

Po provedené podstatné změně, po přemístění nebo po opravě vyhrazeného zdvihacího zařízení se provádí mimořádná zkouška revizním technikem VZZ s kvalifikací pro zkoušené zařízení. Stejně tak se ověří kvalita provedených prací zkouškou po opravě.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu VZZ, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad

Lhůty pro provedení odborných úkonů k prověření technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízení jsou stanoveny pro jednotlivá zařízení v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Obsluha na začátku každé pracovní směny provede prohlídku VZZ (vizuální kontrola a kontrola funkce zařízení) a provede o tom záznam.

Kontrola (ověřování technického stavu podle průvodní dokumentace v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP) se provádí v pravidelných intervalech v mezidobí revizí a zkoušek osobou s kvalifikací stanovenou podle místního provozního předpisu.

Dále jsou v příloze č. 2 uvedeny pojmy a lhůty týkající se revizí, zkoušek, kontrol jeřábů a zdvihadel, pracovních plošin, výtahů, regálových zakladačů, svislých zdvihacích plošin.

Obsah revizní zprávy upravuje § 9 nařízení vlády.

K orientaci ve změnách a lhůtách v oblasti VZZ vám může pomoci také tento přehled:


Požadavky na bezpečnost VZZ

Provozovatel VZZ určí pověřenou osobu odpovídající za jeho provoz, zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů BOZP. Udržuje VZZ v takovém technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tzn. zpracování systému bezpečné práce jeřábů a zdvihadel, zpracování pracovního systému u pracovních plošin, zpracování místního provozního předpisu u stavebních výtahů, u regálových zakladačů, u výtahů provozovatel např. zajistí stálým dispečinkem nebo systémem dálkového monitorování se stálou službou s nepřetržitým provozem okamžité spojení s dopravovanými osobami. Vyřadí VZZ z provozu, pokud ohrožuje zdraví zúčastněných. Pokud není k dispozici průvodní dokumentace, stanoví požadavky pro bezpečný provoz VZZ místním provozním předpisem. Vede záznamy o provozu VZZ do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek na VZZ a jejich řádné vykonání v předepsaných lhůtáchPřijímá nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci provozních rizik.

Doklady o způsobilosti pověřených osob a k obsluze VZZ nebo k vázání břemen vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se považují za platné do doby pozbytí jejich platnosti, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přílohy k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

  • Příloha č. 1 – Osvědčení pro fyzické osoby a oprávnění pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních a způsob jejích označení v evidenčním čísle oprávnění a osvědčení;
  • Příloha č. 2 – Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému provozu;
  • Příloha č. 3 – Požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení;
  • Příloha č. 4 – Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání žadatele.


zdroj: bozpinfo.cz